Bestyrelsesmøde 17. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. maj 2018

Til stede:
Henrik, Annette, Fleur, Kasper

Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
21/6 – hos Dino

3.a Grønt:
Havevandringsteamet. Kitter, Annike og Fleur.

3. maj – gik vi rundt – 46 påtaler.

3.b Økonomi:
Forsikring af containeren. Der skal laves en opgørelse på etableringen og på indhold. Forventet økonomi omkring kr. 2.000 pr. år.

Orientering om en regning på noget elarbejde. Beslutningen er at haveejer som udgangspunktpunkt skal betale.

3.c Havesalg:
Sidste have er solgt. Men flere er undervejs til at blive sat til salg.

4. Formandsskab:
Skriv ud til medlemmerne at hvis de får leveret varer må de ikke få dem leveret i lastbil.

19. juni Repræsentantskabsmøde.

Cigaretskodder på Bøgevej… fortælling fra de varme lande.

Husk at snakke med din nabo 😉 Opmærksomhed på din nabo.

5. Øvrigt – siden sidst:
P-plads…, kan vi begrænse brugen for det enkelte havelod? Orientering om evt. p-kontrol i foreningen.

6. Planlægning:
sommerfest – Fleur nedsætter festudvalg.

Loppemarked

fælles grund – Kasper sender en opfordring ud om at byde ind med ideer til brugen. Sidste udkald.

arbejdsdag – gødning, ukrudt, 3 til container og 1 til affaldsøer. Fælleshaven.

Stabilgrus.

7. Byggesager:
Ny på vej.

Rønnevej ?

8. Evt.:
Affaldstømning

Bestyrelsesmøde 12. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 12.04.2018

Til stede: Fleur, Annette, Dino, Henrik og Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
Konstituering
Dino vælges som næstformand.
Udvalg:
Grønt: Fleur – og finder to medlemmer der vil være med.
Byggesager: Henrik
Salg af haver: Dino
Fælles arbejdsdage:
2. Næste møder:
Annette

Dino

3.a Grønt: intet nyt

3.b Økonomi: intet nyt

3.c Havesalg:
Vi mangler kun at få solgt 1 have.

6. Planlægning:
Rønnevej 83 A deles i 5-6 lodder til kr. 300 pr. år. Pr. lodtrækning.

Orientering om internetforbindelse.

8. Evt.:
Advokatsag.

Referat GF 20180315

Valg af dirigent: Kasper Høgh blev valg

Indkaldt til tiden – Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

1: Beretning ved bestyrelsen:

Velkomst med Kasper

Arr. i årets løb ved Fleur. En gang om md. fælles arb. dag. Datoerne er på hjemmesiden.

25/3 flaghejsning. Kl. 10,

Tur til Djurs. d. 26/5

St. Hans plus en sommerfest.

Mostdag ca. anden weekend i oktober Elmevej ved Jørn & Iris.

Kaffeslaberas bliver hængt op i opslagstavlen.

Havevandring en gang om md. Konsulenter kommer i juni for at se på haver der skal have præmier.

Container en gang i md. Undtagen i april & juli. Bestyrelsen informerer.

Opfordring til børnefest/hygge i haven. Fluer står til rådighed.

3 ture til Tyskland i år ved Karin

Havesalg ved Dino.

solgt ca. 14-16 haver

Sælger via venteliste, ellers via sociale medier. Forholdsvis nemme at sælge.

Har haver til salg og en del fremvisninger. Håber på salg før sæsonen starter.

Lidt generelt ved Kasper. Håber på lempning af byggereglerne… Stadig ventetid på byggesager.

Hen over efteråret en del høringer omkring haverforeninger i Århus.

Forskellige værdier i de forskellige foreninger.

Opfordre til at blande sig i debatten.

Kasper har haft to dialogmøder i kredsen i december/januar, hvad skal kredsen gå videre med til kommunen. 8 forslag til afstemmelse til kredsens generalforsamling,

Sag i haven omkring uretmæssig brug af have, sag ikke slut endnu. Derfor ikke mere om den pågældende sag. Skal til at dokumentere mere, så der ikke bliver problemer ved en evt. ny sag.

Snakket meget i bestyrelsen, hvad vi gør hvis sådanne sager kommer igen.

Skraldeøerne er opdateret, vi skal sortere, ny leverandør, fået etableret dem færdig.

Trailer: Jørn stadig trailermand, fortsætter som hidtil.

Bil i haven uden nummerplader på Rønnepladsen, snakket med politi.

Anden samtale med politi omkring uretmæssig brug af haven til 3. part… slår hårdt ned på det…

Møde med kommunen om dræn i foråret.

Måske en sommer mostedag – kommer yderligere info hvis det bliver til noget.

Indbrud hos Magnus men ellers ikke det store.

Spørgsmål til sagen der har været advokat på…

Beretning godkendt

2: Årsregnskab

Regnskab sendt ud med indkaldelsen

Hvad har vi brugt penge til:

Fællesarealer og vedligeholdelse: projekter godkendt på generalforsamling

Se årsregnskab 2017.

Ønsker fremtidigt at regnskab kommer på storskærm.

Posterne bliver delt ud, nemmere at bogføre og tydeligere at revidere.

3: Indkommende forslag:

Vedtægtsændringer:

Forslag 1:

Pligtig pengeydelse: Tilføjelse til vedtægt §7 stk. 6 og 7

Afstemmelse: Vedtaget ved håndsoprækkelse

Forslag 2:

Ændre ordlyd i § 9 stk. 3.

Afstemning: Vedtaget ved håndsoprækkelse

Forslag 3:

Tilføjelse til §8 stk. 5

Afstemning: ikke vedtaget ved anonym afstemning

Øvrige forslag
Forslag 4:

Må bestyrelsen gøre udlæg i det forudbetalte beløb på lånet på op til kr. 300.000,- såfremt foreningen kommer i likviditetsmæssige problemer.

Afstemning: Vedtaget

Forslag 5:

Bistader i haveforeningen efter forsøgsperiode slutning. Forsætte som det er nu?

Afstemning: Vedtaget

Forslag 6:

Kloakering i 2021: vælge model 1 eller 2 (se indkommende forslag)

Tilslutningspligt inden for et år.

Afstemning: Model 1 er vedtaget ved håndsoprækkelse

Forslag 7:

Fortsætter betaling på vandsystem/kloak

Afstemning: Vedtaget

4: Godkendelse af budget

Kasper forklarer havelejesammensætningen og prisudviklingen for at synliggøre stigningen i 2018

Budget for 2018 godkendt.

5: Valg af kasserer

Anette ønsker genvalg – hun bliver genvalgt

6: Valg af bestyrelsesmedlem

Fleur ønsker genvalg – genvalgt

Henrik Hauge, Pilevej 76 stiller op – valgt for 1 år

Karin gået af…

Bo, Lærkevej 11 – valgt som 1. Suppleant

Unit Sabine, Pilevej 69- valgt som 2. Suppleant

Marianne, Egevej 26 – valgt som revisor suppleant

Brian, Elmevej 34 – ganvalgt som vurderingsudvalg

Jan, Egevej 16 – genvalgt som vurderings suppleant

Evt.:

Karin informerer om Tysklandsture

Lidt info omkring Facebook side: HF Trillegården med børn

Børge bliver valgt som flagmand

Dino bliver valgt til fanebærer

Sommerrfest: Ønsker tilmelding til festudvalg

Fælles internet: Besluttet en prøveordning, 3-4 haver bliver udvalgt, se om det overhovedet kan lade sig gøre. Kasper melder noget ud om hvor man kan tilmelde sig osv.

Fælles toilet: Til hvis man f.eks. er i gang med at bygge og ikke har toiletmuligheder.

Jørn åbner for vandet på søndag kl. 10. Ønsker hjælp af ca. 5-6 stk. til tjek at hovedhanen ind til husene er lukket.

Hvorfor er p-plads lukket? Trukket længe nok på vores naboer.. Meget følsom

Haslevangsvej – forsøgsordning, intet nyt.

Affaldssortering: Rette sig efter nye regler, så vi kan få reduceret affald og komme af med spande til restaffald.

Fået en plads i kongressen.

Fællesareal/have: Mulighed for opdeling af dobbelthave. Hvad skal den evt. bruges til?

Ros til bestyrelsen for det gode arbejde….

Uddeling af gaver til jubilar:

Børge og Karin 25 år

Jørn og Iris 25 år

Tilde og Per 30 år

Magnus 55 år

Jørn afholder kursus i vandsystem. Billeder og mat. bliver lagt op på hjemmesiden… Til alles glæde.

Dirigent

Kasper Høgh

Referent

Fleur Arnoux Sloth

Formand

Kasper Egelund

Bestyrelsen ser hermed ud som følger:

Formand – Kasper Egelund

Kasserer – Annette Alnor

Dino Davolio

Fleur Arnoux Sloth

Henrik Hauge, Musvågevej 20, 4.tv, 8210 Århus V (Nyt medlem)

Konstitueringen med næstformand følger på førstkommende bestyrelsesmøde.

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i

Haveforeningen Trillegården

Den 15. Marts 2018 kl. 18.00 ved Studenterhus Aarhus, Stakladen, Ringgaden, 8000 Aarhus C – HUSK tilmelding!

Vi gør venligst men bestemt opmærksom på vores vedtægt “§9.6 Adgang på generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.”

Dagsorden

Valg af dirigent.

Validering af indkaldelse og dagsorden

Beretning v/bestyrelsen

Årsregnskab med evt. revisorberetning

Indkomne forslag
Forslag 1-7 jvf. bilag

Godkendelse af budget
– Herunder gebyrer og kontingenter

Valg af formand/kasserer
Formand Kasper Egelund, Bøgevej 94 er på valg i 2020
Kasserer Annette Alnor, Rønnevej 81 er på valg i 2018

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Fung. Næstformand Dino Davolio, Egevej 29 er på valg i 2020
Karin Hansen, Elmevej 34 er på valg i 2019 (stiller sit mandat til rådighed)
Fleur Arnox, Egevej 25 er på valg i 2018
1. Suppleant er på valg for ét år
2. Suppleant er på valg for ét år

Valg af revisorer og suppleanter
Kasper Høgh, Birkevej 66 er på valg i 2019
Marianne Siersbæk, Egevej 26 er på valg i 2018

Valg af vurderingsudvalg og suppleant
Vurderingsudvalg
Brian er på valg i 2018.

Lars er på valg i 2019.

Steffen er på valg i 2020.

1. Suppleant er på valg for ét år – Jan genopstiller.

Evt.
Flagmand
Fanebærer

NB! Husk tilmelding på selvbetjening.hftrillegaarden.dk!!!

Indkaldelse GF 2018 som pdf

Referat 20180205

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. februar 2018

Til stede: alle
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Godkendt.

2. Næste møder:
GF 15/3

3.a Grønt:
… intet nyt

3.b Økonomi:
Revision – Ok.

Orientering vedr. fordelingen af fællesarealsomkostninger.

Ændring i kontoplanen – Bl.a. på baggrund af revisionen flyttet hensættelsernes tilbageførsel til indtægter. Fællesarealerne opdeles i en række relevante underkonti.

3.c Havesalg:
Update på bl.a. Tvangssalg og sagsomkostninger.

3 stk haver under salg

4. Formandsskab:
Internet. Vi laver en forsøgsordning i år med en 4-5 haver spredt ud i haveforeningen. Det vil koste omkring kr. 800 pr. år (alternativt 80 kr. pr. mdr). Udgangspunktet er at der er ingen eller meget lille omkostning for haveforeningen i at gennemføre forsøget.

5. Øvrigt – siden sidst:
Arbejdsdage. Se kalender. https://hftrillegaarden.dk/calendar/hf-trillegaarden/

Vand forsøges åbnet den 18/3, med forbehold for vejret.

Sommerfest den 23/6.

Djurssommerland den 26/5

Duer i kolonihaven – Disse betragtes som “husdyr” og er dermed ikke tilladt i haveforeningen.

6. Planlægning:
Vinterferien.

Etablering af p-plads på elmevej
Forplejning: o. kl 12. Annette: Mandag og onsdag, Karin: Tirsdag og torsdag, Inger: fredag, Fleur: lørdag. Kasper: øl og vand.
Generalforsamling

Dirigent: Kasper Høgh er vores forslag? (han har sagt ja)
Jubilæer: Fleur står for gaverne.
Lærkevej 2 – 25 år
Egevej 19 – 30 år
Elmevej 43 – 25 år
Egevej 23 – 55 år
Annette køber to gavekort til henholdsvis flagmand og vandmand.
Behandling af forslag
Bestyrelsens beretning uddelegeres:
arrangementer, fælles arbejdsdage, Flag, djurs m.m. Fleur
havevandring og præmiefest, Karin
havesalg, Dino
velkomst og rosset… Kasper
Skal vi have et Skt. Hans fest udvalg?
Karin vil gerne stille sin plads til rådighed.
Kloakering
Bier

Flaghejsning planlægges til GF

7. Byggesager:
Ingen nye…

8. Evt.:
Bla

Referat 20171204

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. december 2017

Til stede: Fleur, Karin, Annette, Dino og Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
5/2 – kl. 18.00 – Musvågevej 22, 2. tv.

3.a Grønt:

3.b Økonomi:
Budgetvedtagelse

3.c Havesalg:

Opdatering på havesalg

4. Formandsskab:
Internet opdatering. For få til at en udbyder vil etablere det. 

5. Øvrigt – siden sidst:

6. Planlægning:

7. Byggesager:

8. Evt.:
Bla

Referat 20171025

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2017

Til stede: Annette, Karin, Dino, Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
4/12 kl. 18:30 hos Annette.

Julefrokost 13/1 kl. 12.00…. – Krofatter. 5+2+2+6(heraf 4 børn)+3+2

3.a Grønt:
Der er klippet hæk hele vejen rundt.

3.b Økonomi:
Ikke noget at melde. Der er opkrævet el.

3.c Havesalg:Købere til fire haver

Fejl i ibrugtagningstilladelser…. De forsøges rettet op på i kredsen.

4. Formandsskab:
Orientering om foreløbige sagsomkostninger.

Høring

Elmåler

5. Øvrigt – siden sidst:
Skal vi undersøge omkring fælles internet.

6. Planlægning:
Flagstrygning. Karin sørger for rundstykker + kaffe + mælk + sukker, Annette kaffe+krus, Fleur byder velkommen, Annette synger for, øl og sodavand, Sange – kasper gør klar.

Elmålertjek.

Vandlukning.

7. Byggesager:
igangværende:

10 stk

8. Evt.:

Bla

Referat 20170918

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/9-2017

Til stede: Annette, Fleur, Karin, Diana, Dino, Kasper

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

25/10 – hos Annette, Chr. Molbechsvej 5

 

3.a Grønt:

Hækkehøjde på to haver.

Hvad gør vi med de steder hvor der ikke er have overfor? Vi kommer med et bud på GF til en beslutning.

3.b Økonomi:

Kun én have er i restance.

3.c Havesalg:

2 haver er solgt

3 fortsat til salg

kommende: Elmevej  – Birkevej – Birkevej

 

4. Formandsskab:

Såfremt det bliver nødvendigt at sætte have på auktion starter vi på kr. 100.000.

Udbydes til medlemmerne.

 

5. Øvrigt – siden sidst:

Vi giver tillladelse til at bygge den overdækkede terrasse.

Rønnevej. Vi deler haven. Om den lille have skal være have eller fællesareal afventer vi beslutning omkring. Men dette er den mulighed som gennem flere år er forespurgt på GF for at finde en have der kunne benyttes til noget fælles.

 

6. Planlægning:

 

7. Byggesager:

Birkevej

Egevej

Egevej

 

8. Evt.:

Diskussion af storskraldscontainer.