Indkaldelse Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 i

Haveforeningen Trillegården

Den 21. Marts 2019 kl. 18.30 ved Studenterhus Aarhus, Stakladen, Ringgaden, 8000 Aarhus C – HUSK tilmelding!

Vi gør venligst men bestemt opmærksom på vores vedtægt “§9.6 Adgang på generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.”

Dagsorden

Valg af dirigent.

 • Validering af indkaldelse og dagsorden

 

 1. Beretning v/bestyrelsen

 

 1. Årsregnskab med evt. revisorberetning

 

 1. Indkomne forslag
 • Forslag 1-2 jvf. bilag

 

 1. Godkendelse af budget

– Herunder gebyrer og kontingenter

 

 1. Valg af formand/kasserer
 • Formand Kasper Egelund, Bøgevej 94 er på valg i 2020
 • Kasserer Annette Alnor, Rønnevej 81 er på valg i 2021

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Fung. Næstformand Dino Davolio, Egevej 29 er på valg i 2020
 • Henrik Hauge, Pilevej 76 er på valg i 2019 – modtager genvalg
 • Fleur Arnox, Egevej 25 er på valg i 2021
 • 1. Suppleant er på valg for ét år – Bo, modtager genvalg
 • 2. Suppleant er på valg for ét år

 

 1. Valg af revisorer og suppleanter
 • Kasper Høgh, Birkevej 66 er på valg i 2019 – modtager genvalg
 • Marianne Siersbæk, Egevej 26 er på valg i 2020

 

 1. Valg af vurderingsudvalg og suppleant
 • Vurderingsudvalg

Brian er på valg i 2021.

Lars er på valg i 2019 – modtager genvalg.

Steffen er på valg i 2020.

 • 1. Suppleant er på valg for ét år – Jan, modtager genvalg

 

 1. Evt.
 • Flagmand
 • Fanebærer

 

NB! Husk tilmelding på selvbetjening.hftrillegaarden.dk!!! Medbring selv dagsorden og bilag.

Forår 2019

Foråret står for døren og temperaturen har nu flere gange sneget sig op på tochifrede tal – det kribler i fingrene og de første bede er klar.

Med forårets kommen kan vi med glæde meddele at vores formand er tilbage fra sin orlov.

I starten af marts kommer der yderligere informationer ud omkring generalforsamling, aktiviteter i årets løb og praktisk om vandåbning og åbning af haven.

Husk på at I altid er velkomne til at sende gode forslag, idéer og undren til bestyrrelsen.

og I kan allerede nu tilmelde jer generalforsamlingen den 21/3. Af hensyn til bestilling af forplejning er der sidste tilmeldingsfrist i starten af marts. se mere på www.selvbetjening.hftrillegaarden.dk

 

mvh

bestyrelsen

Høringssvar vedr. den forsøgsmæssige lukning af Staghøjvej/Høgevej

I haveforeningen Trillegården har vi bedt om respons fra vores 110 medlemmer og har forsøgt at skrive svarene sammen i nedenstående.

Svarene fra medlemmerne rejser i bestyrelsen det spørgsmål om de tre spørgsmål, der er lagt op til i høringen vil/kan afdække et behov/en holdning til en lukning da spørgeformen desværre ikke lægger op til en egentlig borgerinvolvering. Et manglende forhold i processen op til lukningen, som vi også kan læse ud af nogle af besvarelserne desværre nok har farvet nogle beboeres holdning til en lukning før den overhovedet er blevet ført ud i livet.

Vi har modtaget svar fra 18 af medlemmerne. Nogle af svarene tager udgangspunkt i egne behov, mens andre forholder sig til holdninger og behov for andre beboere og bekendte i området. Besvarelserne fordeler sig jævnt mellem for/imod en permanent lukning af Haslevangsvej dog med et lille flertal, der er for en permanent lukning.

I bestyrelsen oplever vi generelt at lukningen – efter en lidt turbulent indkøringsperiode – har givet mindre uønsket hurtigtkørende trafik i foreningen. Samtidig har vi oplevet, at der i vinterens løb har været mindre interesse for at bruge vores forening, som parkeringsplads for lyssky narkoforretninger og ‘drive by’ rufferi – måske fordi, der pludselig kun har været én vej ud af foreningen. Men da disse aktiviteter svinger lidt fra år til år kan den positive udvikling nok ikke alene tilskrives lukningen.

Indtil videre har vi ikke oplevet problemer med adgangsforhold for lastbiler men et par gange har der været parkeret meget uhensigtsmæssigt på Høgevej/Haslevangsvej. Parkeringer, der ville have besværliggjort adgangen for redningskøretøjer.

Midlertidigheden af anlægget har måske været årsagen men der har været en usikkerhed blandt bilister og tværgående cyklister om hvem der egentligt havde forkørselsret. I tilfælde af en permanentgørelse vil vi opfordre til at man gør det tydeligere for bilister og cyklister hvem der egentligt har vigepligt.

En anden overvejelse hvis det ender i en permanent lukning kan også være om det sidste hus på Haslevangsvej skal have en ny adresse der hedder Høgevej? Og måske opsætningen af et blåt vejskilt i svinget ved Fuglebakkevej og Høgevej, der peger ind til Haveforeningen Trillegården?

Et andet svar på lukningen af Haslevangsvej kunne også være at man gjorde Østrevej og Haslevangsvej så besværlige at køre igennem, at man mindskede den gennemkørende trafik men opretholdt muligheden for beboerne at finde ud begge veje? Det kunne måske være forsøget det næste år?

Når alt dette er sagt har vi forsøgt at få besvarelserne ind i de tre nedenstående punkter.

1: Går din husstand/boligforening ind for en permanent lukning af Høgevej vest for Haslevangsvej svarende til forsøget (svar med ”ja”, ”nej” eller ”ved ikke”)?
Ja (men kun med en meget lille margen).

2: Hvad synes din husstand/boligforening har været godt og dårligt ved den midlertidige lukning?
Generelt nævnes den mindre trafik som det positive. I forhold til gener går det meget på den ekstra tid det tager at komme til Ringvejen og motorvejsnettet.

3: Hvilke positive og negative konsekvenser har lukningen haft for din husstand/boligforening?
Samme som ovenstående. Og så har det været lidt vanskeligere at guide folk til haveforeningen da mange GPSer jo ikke har været opdaterede på lukning. Et forhold, der dog må forventes at løse sig selv ved en permanentgørelse og evt en skiltning som nævnt over for.

Mvh

HF Trillegården
Kasper Egelund

Høring om forsøgslukningen af Haslevangsvej

Kære medlemmer
Vi har modtaget brev fra kommunen i forbindelse med ophør af forsøget, hvor Haslevangsvej har været spærret af.
I den forbindelse er vi blevet tilbudt at komme med høringssvar ud fra følgende tre spørgsmål:
1: Går din husstand/boligforening ind for en permanent lukning af Høgevej
vest for Haslevangsvej svarende til forsøget (svar med ”ja”, ”nej”
eller ”ved ikke”)?
2: Hvad synes din husstand/boligforening har været godt og dårligt ved
den midlertidige lukning?
3: Hvilke positive og negative konsekvenser har lukningen haft for din
husstand/boligforening?
Bestyrelsen i haveforeningen mødes torsdag den 16. august og vi modtager gerne inputs til hvad vi som forening skal svare på ovenstående inden da. send svar på formand@hftrillegaarden.dk

Mvh
Kasper

Bestyrelsesmøde 21. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. juni 2018

Til stede: Fleur, Annette, Dino, Henrik, Bo
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordenen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
16. august 18.30 hos Henrik

3.a Grønt:
Haverunde 1. juli 2018

Annike og Kitter og Fleur går rundt.

7 haver er indstillet til præmiehaven.

3.b Økonomi:

3.c Havesalg:
En have er solgt og flere er på vej.

4. Formandsskab:
Hund – Mona. Løstgående hund i haveforeningen.

Kreds

Forbund – orientering om dialognet

Midlertidige adresser

5. Øvrigt – siden sidst:
Fleur får afleveret den sidste kurv til jubilar.

6. Planlægning:
Container, sidste omkring containeren.

7. Byggesager:

8. Evt.:
Rønnepladsen – Lastbil

Blomsterkummerne

Afmærkning af parkeringsafmærkning

Lastbilskilt….

Bestyrelsesmøde 17. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. maj 2018

Til stede:
Henrik, Annette, Fleur, Kasper

Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
21/6 – hos Dino

3.a Grønt:
Havevandringsteamet. Kitter, Annike og Fleur.

3. maj – gik vi rundt – 46 påtaler.

3.b Økonomi:
Forsikring af containeren. Der skal laves en opgørelse på etableringen og på indhold. Forventet økonomi omkring kr. 2.000 pr. år.

Orientering om en regning på noget elarbejde. Beslutningen er at haveejer som udgangspunktpunkt skal betale.

3.c Havesalg:
Sidste have er solgt. Men flere er undervejs til at blive sat til salg.

4. Formandsskab:
Skriv ud til medlemmerne at hvis de får leveret varer må de ikke få dem leveret i lastbil.

19. juni Repræsentantskabsmøde.

Cigaretskodder på Bøgevej… fortælling fra de varme lande.

Husk at snakke med din nabo 😉 Opmærksomhed på din nabo.

5. Øvrigt – siden sidst:
P-plads…, kan vi begrænse brugen for det enkelte havelod? Orientering om evt. p-kontrol i foreningen.

6. Planlægning:
sommerfest – Fleur nedsætter festudvalg.

Loppemarked

fælles grund – Kasper sender en opfordring ud om at byde ind med ideer til brugen. Sidste udkald.

arbejdsdag – gødning, ukrudt, 3 til container og 1 til affaldsøer. Fælleshaven.

Stabilgrus.

7. Byggesager:
Ny på vej.

Rønnevej ?

8. Evt.:
Affaldstømning

Bestyrelsesmøde 12. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 12.04.2018

Til stede: Fleur, Annette, Dino, Henrik og Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
Konstituering
Dino vælges som næstformand.
Udvalg:
Grønt: Fleur – og finder to medlemmer der vil være med.
Byggesager: Henrik
Salg af haver: Dino
Fælles arbejdsdage:
2. Næste møder:
Annette

Dino

3.a Grønt: intet nyt

3.b Økonomi: intet nyt

3.c Havesalg:
Vi mangler kun at få solgt 1 have.

6. Planlægning:
Rønnevej 83 A deles i 5-6 lodder til kr. 300 pr. år. Pr. lodtrækning.

Orientering om internetforbindelse.

8. Evt.:
Advokatsag.