Byggeretningslinjer

Aarhuskredsens byggeretningslinjer kan findes på kredsens hjemmeside https://aarhuskredsen.dk

Byggesagsgebyr
Kredsen opkræver et gebyr for at behandle din byggesag

Byggetilladelse og Ibrugtagningstilladelse
Før byggeriet må påbegyndes skal man have byggetilladelsen. Byggeriet skal være færdigt og godkendt inden ‘indeværende år + to år’.
MEN…
Byggeriet må ikke tages i brug INDEN byggeriet er godkendt og man har modtaget ibrugtagningstilladelsen.

Præciseringer af byggeretningslinjerne og øvrige forhold omkring indretning og anlæg af haver og huse:

Overdækket terrasse
(jvf. skriv fra Aarhuskredsen)

I denne anvisning skelnes der strengt mellem en overdækket vejrligssikret terrasse og en udestue.

En udestue opfattes som en forøgelse af boligarealet med ret til afløbsinstallation, hems etc. Begrebet udestue indgår IKKE i kolonihaver i Aarhus under Aarhuskredsen.

Vi har herefter fundet det vigtigt at præcisere, hvad der af kredsen opfattes som en overdækket vejrligssikret terrasse, og hvad der fremover skal til, for at en sådan terrasse kan godkendes.

En overdækket terrasse er bygget på huset og den side af huset, der indgår i terrassen er derfor en ydervæg med husets udvendige beklædning. Hvis terrassen fjernes fra huset, skal huset stadig stå intakt. En fortsættelse af husets tagkonstruktion kan forekomme, hvis højden over terrassen ikke overskrider de tilladte mål.

Såfremt der er adgang direkte fra huset og ud på terrassen, skal dette være en aflåselig yderdør. Der skal altid være adgang til terrassen direkte fra haven.

Elinstallationer skal være beregnet til udendørs montering. Der må ikke være afløb eller nogen form for hems i den overdækkede terrasse.

Hvis terrassen vejrligssikres, gælder reglen om at 80% af arealet over et evt. brøstning kan lukkes med aftageligt glas eller plastik, der skal være aftageligt uden brug af værktøj/redskaber. Lukkes terrassen skal der være udgang til haven.

Vurderingsprisen på kr. 1162 pr m2 (før 01.01.2019 kr. 1976 pr m2) på en overdækket vejrligssikret terrasse afspejler, at der reelt er tale om en terrasse. Der gives ingen tillæg på terrassebyggeriet. Heller ikke for sokkel, elinstallation, indvendig beklædning, isolering, termoruder etc.

(Dette er ikke nyt men blot en præcisering).

Åbne terrasser og øvrige anlagte/byggede opholdsarealer
Opholdsarealet på åbne terrasser og øvrige anlagte/byggede opholdsarealer må ikke overstige et niveau over jorden på mere end 35 cm (svarende til forventet gulvniveau indendørs i et lovligt opført hus). Dette for at undgå indkigsgener til naboerne.
Skråner grunden meget kan det derfor være svært at anlægge større plane terrasser/opholdsarealer da denne intet sted må overstige de 35 cm.

Vurderingsprisen på åbne terrasser og anlagte opholdsarealer indgår i vurderingsprisen for haveanlæg.

Havelåger
Alle haver skal have en havelåge hvor der er en ind-/udgang fra haven til vej eller øvrige fællesarealer.
Havelågen skal åbne indad således at den i åben tilstand ikke generer/blokerer for veje eller øvriges færdsel.
Åbningen i hækken til havelågen må maksimalt være 120 cm bred og højden må ikke overstige de 160 cm ligesom hækken.
Der må kun etableres én havelåge (i tilfælde hvor haven grænser op til to forskellige fællesarealer/veje kan der søges om dispensation).

P-pladser
Det er ikke tilladt at anlægge én eller flere p-plads/-er på det enkelte havelod. Herunder heller ikke permanente/midlertidige p-pladser til trailere.

Afstand til skel
Alle bygninger skal som minimum opføres minimum 250 cm (2,50 meter) fra skel. Denne afstand måles som udgangspunkt fra sokkel.

Enkelte steder i foreningen er der dog undtagelser til denne regel.
For alle bygninger på grunde der støder op til støjmuren skal afstanden minimum være 450 cm (4,50 meter). Dette skyldes at skel ligger 1 meter fra støjmuren samt at dette skel afgrænser et areal ‘udenfor’ haveforeningen – som foreskriver at afstanden skal være 350 cm (3,50 meter).
Samme regel omkring de 350 cm (3,5 meter) kommer i spil i have 111 samt 98 som begge støder op til et areal ‘udenfor’ haveforeningen – mod vest (Autolakereren). Afstanden til skel bør her ligeledes være 350 cm (3,50 meter).

Hegn og andre konstruktion
Øvrige konstruktioner, strukturer m.v. (hvor andet ikke er defineret i andre regler) må ikke placeres tættere på skel end 1 meter. Herunder terrasser hævet over jordoverfladen.
Strukturerne må have en maks. højde på 1,60 meter (hvor andet ikke er bestemt af andre regler).
Højden kan øges i en ret linje fra de 1,60 meter ved 1 meters afstand til skel indtil 2,49 ved en afstand på 2,49 meter fra skel.

Grundkote (jordoverfladens niveau)
Grundkoten må ikke hæves/sænkes. Dvs. tilføjes grunden x antal m3 sand/grus/jord til haveloddet skal tilsvarende x m3 jord/ler fjernes fra haveloddet.
Der må ikke udføres nivellering/udligning af skrånende grunde uden forudgående aftale med bestyrelsen. Dette for bl.a. at undgå indkigsgener for naboer, ændring af overfladevandets bevægelser og ophobning af vand.

Shelter
Det er tilladt at opføre et shelter såfremt det kan holde sig inden for retningslinjerne /gøre det ud for et legehus. Og der må kun være ét legehus i hver have (inkl. et shelter). Dvs. har man et legehus kan man ikke lave et shelter og har man et shelter kan man ikke lave et legehus.

Vildmarksbade
Vildmarksbade skal behandles som badebassin. Dvs. det må ikke nedgraves/funderes. Og der må ikke etableres skortsten af nogen art i forbindelse med opvarmning af badet. Der må ikke brændefyres – hverken ved direkte eller indirekte varme. Tømning af badet skal ske til kloak. Se endvidere også begrænsninger for højde på opholdsarealer.

Drivhuse
Vil man gerne grave ud så man kan udnytte jordvarmen bedre i sit drivhus kan dette kun lade sig gøre ned til maks. 40 cm. under jordniveau.
Der må desuden maks. laves et fundament til drivhuset på 25 cm højde.