Referat Generalforsamling 2019

Kasper Høgh valgt som dirigent

Dirigenten godkender Indkaldelse og dagsorden – som er sket til tiden.

1. Beretning
Kasper fortæller om sagen på Pilevej 73.:
Sagen er afsluttet
Der er sket en del ulovligheder, misligholderser af haven, sætter gartner på.
3. part bruger haven, ønskes ophørt, men dette sker ikke…. flere købere, men ikke rigtige købere, har ikke pengene osv.
Flere aftaler bliver ikke overholdt, derfor kommer der advokat på.
Potentiel køber, men haven brænder ned…. Forhandler med forsikringsselskab
Kasper bliver opsøgt i egen have af tidligere ejer….
Nu er der kommet ny ejer
Men en meget ubehalig forløb.

Vi tilbageholder kontingent til forbund, da der er problemer med systemet som bl.a. udsender Havebladet.
Vores vurderingsfolk har heller ikke haft adgang til vurderings tool’et.

Elregnskabet:
Hvordan man udregner prisen? Vi beregner kwh prisen ved at tage den samlede omkostning og dividerer det med det samlede antal indberettede kwh. Derved finder vi kwh prisen. Dette indeholder både abonnement, afgifter, m.v.

Planlagt arbejde i foreningen:
P-plads på Pilevej udvides lidt
Hæk fællesgrund
Beplantning på P-plads
Skraldeøen på P-plads
Dræn på P-plads

Kloakering:
Indtil videre planlagt September 2020 – april 2021.

Kongresbestemmelser:
Brandforsikring er lovpligtig i forhold til lejeaftale
Vi kan tilbyde en fælles billig
Kr. 265,- for den lovpligtige
Kr. 1.100,- for brand, kasko og indbo (300.000)
Min. 10 haver

Husdyrhold:
Hvad er kæledyr og hvad er husdyr?
Katte, hunde, kaniner – kæledyr fragter med hjem om vinteren. Husdyr – ‘overvintrer’ i haven er ikke tilladt.

Udearealer:
Kæde ved indkørsel fra Haslevangsvej er primært oppe for at beskytte vejene. Men vi oplever at det også er med til at begrænse indbrud og handel med stoffer fra P-pladsen.

Fælles arbejdsdage:
Hyggeligt både arbejdet og hyggen bagefter.
Opfordre til at deltage som minimum 2 gange.
Bestyrelsen meget tilfreds med arbejdet på fællesdage.

Fælleshaven:
Halvdelen af haven er fræset op, muligt at lægge kartofler… man kan henvende sig til formanden.
Anden halvdel af haven kan bruges til fælles hygge.

Henrik fortæller om byggesager.
Skal der ansøges om byggesager, henvendelse til Henrik.
Mail: byggeri@hftrillegaarden.dk
Nye byggeregler, men dem har Henrik styr på.

Sommerfesten
Skt. Hans var en god fest. Bålet var ikke så stort pga afbrændingsforbud. Mad udefra. Der var også band.
I år Skt. Hans planlægges som en Fælles frokost og slutter af med bål og sang.
11/5 er der Djurs Sommerland tur – tilmelding på hjemmesiden.

Havevandring Fleur/Annike
De kommer rundt hver den første mandag i måned og tjekker op om alt er ok. Ukrudt og hæk vil der være specielt fokus på.

Affaldssortering
Vi skal blive lidt bedre til at sortere, ellers bliver vi opkrævet bøder. Vi kender ikke beløbene på bøderne… løbende tjek. Ikke sorteret ordentligt, bliver kørt til afbrænding…
Da vil har små skraldebiler, ved de det er vores skrald.
Opfordrer til at vi hjælper hinanden.

Havesalg:
13 haver er blevet solgt sidste år.
37 på venteliste ved årsskiftet.
Priser på haverne ml. ca 25.000 – 200.000
Faktisk været nemmest at sælge de lidt dyre, billige kræver for meget arbejde.
Stort velkommen til de nye haveejere.
Vi har et par haver til salg, Dino går i gang med dette års salg når sæsonen starter.

Børge og Jørn bliver belønnet for deres arbejde, som henholdsvis flagmand og trailer/kæde mand.

Aktiviteter
Bliver et snapse foredrag, egen betaling, hvordan man kan bruge havens planter…
Til næste år kårer vi den bedste kryddersnaps til havefesten.

Foredrag med kredsens havekonsulent og den gode havedrift.

Spørgsmål:
Ønske om SMS hvis kæden skifter kode.
Nogen har boet i haverne efter endt sommertid.
Hæk mellem fællesgrund og Pilevej 75? Hvad tænker man sig at gøre? Det bliver taget op på bestyrelsesmøde.
Kloakering: kloakeret ind til sokkel til hus, max kr 350 pr have pr mdr. forventes dog at være en del mindre på ca. 270,- pr. have, tilslutningsafgift, kender ikke beløbet, da det kan være individuelt fra have til have.
Det kommer et fællesmøde for vores forening inden gravearbejde, hver have får mulighed for at foreslå hvor man vil have gravet… hvis det kan lade sig gøre..

Beretningen godkendt

2: Årsregnskab:
Ikke så meget at berette…. samlet set kommer vi pænt ud af regnskabsåret med et lille overskud. Det har været et ret regelmæssigt år…
Se årsregnskabet i indkaldelsen
Post på som ikke har været på før: Rådgivning (27.500,-)i forbindelse med Pilevej sagen. Det er det vi har betalt i omkostninger til advokat.

3: Indkomne forslag:
Forslag 1:
Vandet ikke lukkes om vinteren.
Granvej 109 – Mustafa fremlægger hans forslag….
Afstemning:
For: 25
Imod: 65
Ugyldig: 5

Forslag 2:
Stiller forslag om at resultat fra forslag 1; ikke kan omgøres i 3 år medmindre bestyrelsen vurderer der er forhold der ændre sig.
Afstemning:
For: 60
Imod: 28
Ugyldig/blanke: 5

4: Budgettet for 2019
Ikke de store ændringer…
Mange af udgifterne kan vi ikke gøre noget ved såsom leje af jord osv.
Små ændringer på forskellige poster
Se budget i Indkaldelsen.

Godkendelse af budget: enstemmigt vedtaget

5: valg af formand/kasserer
Ingen på valg

6: Valg af bestyrelsesmedlem:
Henrik (Pilevej 76) genvalgt

1. suppleant: Bo (Lærkevej 11) genvalgt
2. Suppleant: Annika (Birkevej 52) valgt

7: Valg af revisor
Kasper Høgh (Birkevej 66) genvalgt

8: Valg af vurderingsudvalg
Lars (Bøgevej 32) genvalgt

1. suppleant – Jan (Egevej 16) genvalgt

9: Evt.:
Børge genvalgt som flagmand
Dino genvalgt som fanebærer

Vand bliver åbnet lørdag den 23. marts.

Indkaldelse Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 i

Haveforeningen Trillegården

Den 21. Marts 2019 kl. 18.30 ved Studenterhus Aarhus, Stakladen, Ringgaden, 8000 Aarhus C – HUSK tilmelding!

Vi gør venligst men bestemt opmærksom på vores vedtægt “§9.6 Adgang på generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.”

Dagsorden

Valg af dirigent.

 • Validering af indkaldelse og dagsorden

 

 1. Beretning v/bestyrelsen

 

 1. Årsregnskab med evt. revisorberetning

 

 1. Indkomne forslag
 • Forslag 1-2 jvf. bilag

 

 1. Godkendelse af budget

– Herunder gebyrer og kontingenter

 

 1. Valg af formand/kasserer
 • Formand Kasper Egelund, Bøgevej 94 er på valg i 2020
 • Kasserer Annette Alnor, Rønnevej 81 er på valg i 2021

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Fung. Næstformand Dino Davolio, Egevej 29 er på valg i 2020
 • Henrik Hauge, Pilevej 76 er på valg i 2019 – modtager genvalg
 • Fleur Arnox, Egevej 25 er på valg i 2021
 • 1. Suppleant er på valg for ét år – Bo, modtager genvalg
 • 2. Suppleant er på valg for ét år

 

 1. Valg af revisorer og suppleanter
 • Kasper Høgh, Birkevej 66 er på valg i 2019 – modtager genvalg
 • Marianne Siersbæk, Egevej 26 er på valg i 2020

 

 1. Valg af vurderingsudvalg og suppleant
 • Vurderingsudvalg

Brian er på valg i 2021.

Lars er på valg i 2019 – modtager genvalg.

Steffen er på valg i 2020.

 • 1. Suppleant er på valg for ét år – Jan, modtager genvalg

 

 1. Evt.
 • Flagmand
 • Fanebærer

 

NB! Husk tilmelding på selvbetjening.hftrillegaarden.dk!!! Medbring selv dagsorden og bilag.

Forår 2019

Foråret står for døren og temperaturen har nu flere gange sneget sig op på tochifrede tal – det kribler i fingrene og de første bede er klar.

Med forårets kommen kan vi med glæde meddele at vores formand er tilbage fra sin orlov.

I starten af marts kommer der yderligere informationer ud omkring generalforsamling, aktiviteter i årets løb og praktisk om vandåbning og åbning af haven.

Husk på at I altid er velkomne til at sende gode forslag, idéer og undren til bestyrrelsen.

og I kan allerede nu tilmelde jer generalforsamlingen den 21/3. Af hensyn til bestilling af forplejning er der sidste tilmeldingsfrist i starten af marts. se mere på www.selvbetjening.hftrillegaarden.dk

 

mvh

bestyrelsen

Høringssvar vedr. den forsøgsmæssige lukning af Staghøjvej/Høgevej

I haveforeningen Trillegården har vi bedt om respons fra vores 110 medlemmer og har forsøgt at skrive svarene sammen i nedenstående.

Svarene fra medlemmerne rejser i bestyrelsen det spørgsmål om de tre spørgsmål, der er lagt op til i høringen vil/kan afdække et behov/en holdning til en lukning da spørgeformen desværre ikke lægger op til en egentlig borgerinvolvering. Et manglende forhold i processen op til lukningen, som vi også kan læse ud af nogle af besvarelserne desværre nok har farvet nogle beboeres holdning til en lukning før den overhovedet er blevet ført ud i livet.

Vi har modtaget svar fra 18 af medlemmerne. Nogle af svarene tager udgangspunkt i egne behov, mens andre forholder sig til holdninger og behov for andre beboere og bekendte i området. Besvarelserne fordeler sig jævnt mellem for/imod en permanent lukning af Haslevangsvej dog med et lille flertal, der er for en permanent lukning.

I bestyrelsen oplever vi generelt at lukningen – efter en lidt turbulent indkøringsperiode – har givet mindre uønsket hurtigtkørende trafik i foreningen. Samtidig har vi oplevet, at der i vinterens løb har været mindre interesse for at bruge vores forening, som parkeringsplads for lyssky narkoforretninger og ‘drive by’ rufferi – måske fordi, der pludselig kun har været én vej ud af foreningen. Men da disse aktiviteter svinger lidt fra år til år kan den positive udvikling nok ikke alene tilskrives lukningen.

Indtil videre har vi ikke oplevet problemer med adgangsforhold for lastbiler men et par gange har der været parkeret meget uhensigtsmæssigt på Høgevej/Haslevangsvej. Parkeringer, der ville have besværliggjort adgangen for redningskøretøjer.

Midlertidigheden af anlægget har måske været årsagen men der har været en usikkerhed blandt bilister og tværgående cyklister om hvem der egentligt havde forkørselsret. I tilfælde af en permanentgørelse vil vi opfordre til at man gør det tydeligere for bilister og cyklister hvem der egentligt har vigepligt.

En anden overvejelse hvis det ender i en permanent lukning kan også være om det sidste hus på Haslevangsvej skal have en ny adresse der hedder Høgevej? Og måske opsætningen af et blåt vejskilt i svinget ved Fuglebakkevej og Høgevej, der peger ind til Haveforeningen Trillegården?

Et andet svar på lukningen af Haslevangsvej kunne også være at man gjorde Østrevej og Haslevangsvej så besværlige at køre igennem, at man mindskede den gennemkørende trafik men opretholdt muligheden for beboerne at finde ud begge veje? Det kunne måske være forsøget det næste år?

Når alt dette er sagt har vi forsøgt at få besvarelserne ind i de tre nedenstående punkter.

1: Går din husstand/boligforening ind for en permanent lukning af Høgevej vest for Haslevangsvej svarende til forsøget (svar med ”ja”, ”nej” eller ”ved ikke”)?
Ja (men kun med en meget lille margen).

2: Hvad synes din husstand/boligforening har været godt og dårligt ved den midlertidige lukning?
Generelt nævnes den mindre trafik som det positive. I forhold til gener går det meget på den ekstra tid det tager at komme til Ringvejen og motorvejsnettet.

3: Hvilke positive og negative konsekvenser har lukningen haft for din husstand/boligforening?
Samme som ovenstående. Og så har det været lidt vanskeligere at guide folk til haveforeningen da mange GPSer jo ikke har været opdaterede på lukning. Et forhold, der dog må forventes at løse sig selv ved en permanentgørelse og evt en skiltning som nævnt over for.

Mvh

HF Trillegården
Kasper Egelund

Bestyrelsesmøde 21. juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. juni 2018

Til stede: Fleur, Annette, Dino, Henrik, Bo
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordenen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
16. august 18.30 hos Henrik

3.a Grønt:
Haverunde 1. juli 2018

Annike og Kitter og Fleur går rundt.

7 haver er indstillet til præmiehaven.

3.b Økonomi:

3.c Havesalg:
En have er solgt og flere er på vej.

4. Formandsskab:
Hund – Mona. Løstgående hund i haveforeningen.

Kreds

Forbund – orientering om dialognet

Midlertidige adresser

5. Øvrigt – siden sidst:
Fleur får afleveret den sidste kurv til jubilar.

6. Planlægning:
Container, sidste omkring containeren.

7. Byggesager:

8. Evt.:
Rønnepladsen – Lastbil

Blomsterkummerne

Afmærkning af parkeringsafmærkning

Lastbilskilt….

Bestyrelsesmøde 17. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. maj 2018

Til stede:
Henrik, Annette, Fleur, Kasper

Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
21/6 – hos Dino

3.a Grønt:
Havevandringsteamet. Kitter, Annike og Fleur.

3. maj – gik vi rundt – 46 påtaler.

3.b Økonomi:
Forsikring af containeren. Der skal laves en opgørelse på etableringen og på indhold. Forventet økonomi omkring kr. 2.000 pr. år.

Orientering om en regning på noget elarbejde. Beslutningen er at haveejer som udgangspunktpunkt skal betale.

3.c Havesalg:
Sidste have er solgt. Men flere er undervejs til at blive sat til salg.

4. Formandsskab:
Skriv ud til medlemmerne at hvis de får leveret varer må de ikke få dem leveret i lastbil.

19. juni Repræsentantskabsmøde.

Cigaretskodder på Bøgevej… fortælling fra de varme lande.

Husk at snakke med din nabo 😉 Opmærksomhed på din nabo.

5. Øvrigt – siden sidst:
P-plads…, kan vi begrænse brugen for det enkelte havelod? Orientering om evt. p-kontrol i foreningen.

6. Planlægning:
sommerfest – Fleur nedsætter festudvalg.

Loppemarked

fælles grund – Kasper sender en opfordring ud om at byde ind med ideer til brugen. Sidste udkald.

arbejdsdag – gødning, ukrudt, 3 til container og 1 til affaldsøer. Fælleshaven.

Stabilgrus.

7. Byggesager:
Ny på vej.

Rønnevej ?

8. Evt.:
Affaldstømning

Bestyrelsesmøde 12. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde d. 12.04.2018

Til stede: Fleur, Annette, Dino, Henrik og Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
Konstituering
Dino vælges som næstformand.
Udvalg:
Grønt: Fleur – og finder to medlemmer der vil være med.
Byggesager: Henrik
Salg af haver: Dino
Fælles arbejdsdage:
2. Næste møder:
Annette

Dino

3.a Grønt: intet nyt

3.b Økonomi: intet nyt

3.c Havesalg:
Vi mangler kun at få solgt 1 have.

6. Planlægning:
Rønnevej 83 A deles i 5-6 lodder til kr. 300 pr. år. Pr. lodtrækning.

Orientering om internetforbindelse.

8. Evt.:
Advokatsag.

Referat GF 20180315

Valg af dirigent: Kasper Høgh blev valg

Indkaldt til tiden – Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

1: Beretning ved bestyrelsen:

Velkomst med Kasper

Arr. i årets løb ved Fleur. En gang om md. fælles arb. dag. Datoerne er på hjemmesiden.

25/3 flaghejsning. Kl. 10,

Tur til Djurs. d. 26/5

St. Hans plus en sommerfest.

Mostdag ca. anden weekend i oktober Elmevej ved Jørn & Iris.

Kaffeslaberas bliver hængt op i opslagstavlen.

Havevandring en gang om md. Konsulenter kommer i juni for at se på haver der skal have præmier.

Container en gang i md. Undtagen i april & juli. Bestyrelsen informerer.

Opfordring til børnefest/hygge i haven. Fluer står til rådighed.

3 ture til Tyskland i år ved Karin

Havesalg ved Dino.

solgt ca. 14-16 haver

Sælger via venteliste, ellers via sociale medier. Forholdsvis nemme at sælge.

Har haver til salg og en del fremvisninger. Håber på salg før sæsonen starter.

Lidt generelt ved Kasper. Håber på lempning af byggereglerne… Stadig ventetid på byggesager.

Hen over efteråret en del høringer omkring haverforeninger i Århus.

Forskellige værdier i de forskellige foreninger.

Opfordre til at blande sig i debatten.

Kasper har haft to dialogmøder i kredsen i december/januar, hvad skal kredsen gå videre med til kommunen. 8 forslag til afstemmelse til kredsens generalforsamling,

Sag i haven omkring uretmæssig brug af have, sag ikke slut endnu. Derfor ikke mere om den pågældende sag. Skal til at dokumentere mere, så der ikke bliver problemer ved en evt. ny sag.

Snakket meget i bestyrelsen, hvad vi gør hvis sådanne sager kommer igen.

Skraldeøerne er opdateret, vi skal sortere, ny leverandør, fået etableret dem færdig.

Trailer: Jørn stadig trailermand, fortsætter som hidtil.

Bil i haven uden nummerplader på Rønnepladsen, snakket med politi.

Anden samtale med politi omkring uretmæssig brug af haven til 3. part… slår hårdt ned på det…

Møde med kommunen om dræn i foråret.

Måske en sommer mostedag – kommer yderligere info hvis det bliver til noget.

Indbrud hos Magnus men ellers ikke det store.

Spørgsmål til sagen der har været advokat på…

Beretning godkendt

2: Årsregnskab

Regnskab sendt ud med indkaldelsen

Hvad har vi brugt penge til:

Fællesarealer og vedligeholdelse: projekter godkendt på generalforsamling

Se årsregnskab 2017.

Ønsker fremtidigt at regnskab kommer på storskærm.

Posterne bliver delt ud, nemmere at bogføre og tydeligere at revidere.

3: Indkommende forslag:

Vedtægtsændringer:

Forslag 1:

Pligtig pengeydelse: Tilføjelse til vedtægt §7 stk. 6 og 7

Afstemmelse: Vedtaget ved håndsoprækkelse

Forslag 2:

Ændre ordlyd i § 9 stk. 3.

Afstemning: Vedtaget ved håndsoprækkelse

Forslag 3:

Tilføjelse til §8 stk. 5

Afstemning: ikke vedtaget ved anonym afstemning

Øvrige forslag
Forslag 4:

Må bestyrelsen gøre udlæg i det forudbetalte beløb på lånet på op til kr. 300.000,- såfremt foreningen kommer i likviditetsmæssige problemer.

Afstemning: Vedtaget

Forslag 5:

Bistader i haveforeningen efter forsøgsperiode slutning. Forsætte som det er nu?

Afstemning: Vedtaget

Forslag 6:

Kloakering i 2021: vælge model 1 eller 2 (se indkommende forslag)

Tilslutningspligt inden for et år.

Afstemning: Model 1 er vedtaget ved håndsoprækkelse

Forslag 7:

Fortsætter betaling på vandsystem/kloak

Afstemning: Vedtaget

4: Godkendelse af budget

Kasper forklarer havelejesammensætningen og prisudviklingen for at synliggøre stigningen i 2018

Budget for 2018 godkendt.

5: Valg af kasserer

Anette ønsker genvalg – hun bliver genvalgt

6: Valg af bestyrelsesmedlem

Fleur ønsker genvalg – genvalgt

Henrik Hauge, Pilevej 76 stiller op – valgt for 1 år

Karin gået af…

Bo, Lærkevej 11 – valgt som 1. Suppleant

Unit Sabine, Pilevej 69- valgt som 2. Suppleant

Marianne, Egevej 26 – valgt som revisor suppleant

Brian, Elmevej 34 – ganvalgt som vurderingsudvalg

Jan, Egevej 16 – genvalgt som vurderings suppleant

Evt.:

Karin informerer om Tysklandsture

Lidt info omkring Facebook side: HF Trillegården med børn

Børge bliver valgt som flagmand

Dino bliver valgt til fanebærer

Sommerrfest: Ønsker tilmelding til festudvalg

Fælles internet: Besluttet en prøveordning, 3-4 haver bliver udvalgt, se om det overhovedet kan lade sig gøre. Kasper melder noget ud om hvor man kan tilmelde sig osv.

Fælles toilet: Til hvis man f.eks. er i gang med at bygge og ikke har toiletmuligheder.

Jørn åbner for vandet på søndag kl. 10. Ønsker hjælp af ca. 5-6 stk. til tjek at hovedhanen ind til husene er lukket.

Hvorfor er p-plads lukket? Trukket længe nok på vores naboer.. Meget følsom

Haslevangsvej – forsøgsordning, intet nyt.

Affaldssortering: Rette sig efter nye regler, så vi kan få reduceret affald og komme af med spande til restaffald.

Fået en plads i kongressen.

Fællesareal/have: Mulighed for opdeling af dobbelthave. Hvad skal den evt. bruges til?

Ros til bestyrelsen for det gode arbejde….

Uddeling af gaver til jubilar:

Børge og Karin 25 år

Jørn og Iris 25 år

Tilde og Per 30 år

Magnus 55 år

Jørn afholder kursus i vandsystem. Billeder og mat. bliver lagt op på hjemmesiden… Til alles glæde.

Dirigent

Kasper Høgh

Referent

Fleur Arnoux Sloth

Formand

Kasper Egelund

Bestyrelsen ser hermed ud som følger:

Formand – Kasper Egelund

Kasserer – Annette Alnor

Dino Davolio

Fleur Arnoux Sloth

Henrik Hauge, Musvågevej 20, 4.tv, 8210 Århus V (Nyt medlem)

Konstitueringen med næstformand følger på førstkommende bestyrelsesmøde.