Referat af bestyrelsesmøde 09.11.23

Til stede: Fleur, Anders L, Anders V, Rasmus, Maria, Tina

Dagsorden:

  1. Godkendelse af Dagsorden.
  2. Næste møder.
  3. Udvalg.
  4. Formandskab.
  5. Øvrigt – siden sidst.
  6. Planlægning.
  7. Byggesager.
  8. Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden: 

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møde:

21/2-2024 hos Tina

3.a Grønt:

Fleur kontakter kredsen vedr. regler for træers højde og bredde i kolonihaver, til brug for eventuelle stridigheder naboer imellem.

3.b Økonomi:

Intet nyt- udover at der opkræves 325 kr. i december til opsparing af nye el -målere

3.c Havesalg:

Siden sidst er have 61 og 111 solgt. 111 er købt af have 45 så dette hus forsøges solgt i dec. 23

4. Formandsskab:

Flagstrygning  i år blev en meget våd omgang, men alligevel kom der en pæn     flok. Drøn ved og omkring Rønnevej er blevet spulet. I alt har vi fået spulet 3 gange. Der arbejdes på at lave en bedre kloakløsning så der ikke bliver oversvømmelse på Rønnevej

5. Øvrigt – siden sidst:

Medlemmer oplyses at der er mulighed for indkomne forslag til generalforsamling. Skal være formand i hænde senest 31.01.24

Der afholdes generalforsamling 17.03.24 kl 18.00

14 dage før mødet udsendes mødeindkaldelse.

Vedr. lukning af vand. Stophanerne er ikke lukket men kun hovedhanerne.

Der købes en ny stophanenøgle da den gamle er forsvunden

6. Planlægning:

 Vi forventer igangsætning af udskiftningen af elmålere kort efter sæsonstart 2024. Anders Valente bliver projektleder og Tina undersøger økonomi til rådighed for 2024

7. Byggesager:

Der bliver skrevet ud til alle dem som har byggetilladelser som udløber i 2023.