Referat bestyrelsesmøde 17.08.23

Tilstede: Maria, Anders V., Anders L., Rasmus, Tina og Fleur

Referent: Anders V

Pkt. 1:

Godkendelse af tidl. Ref.:

Ændring: Den foreningsmæssige værdi pr. 2023 er 1.979 kr. og som beskrevet i seneste ref. fra generalforsamling, hæves vandprisen på haveværdien fra 5.000 til 8.500 kr.

Pkt. 2:

Næste møde hos Rasmus 28/9.23

Pkt. 3:

Grønt udvalg

Lidt hække mangler at blive klippet.

Begyndende buer skal også holdes.

3 haver fik 2. påtale., de modtager rekommanderet brev såfremt påtale ikke er udbedret., derefter konsulent fra århuskredsen som vurderer vores påtale, derefter mulighed for gartner for ejers egen regning.

Præmiehaver: nummer 2, 33, 94 har vundet præmiehave. Intet nyt om hvornår præmiefesten afholdes, dato kommer senere.

Der er vundet en ærespræmie, vinderen annonceres senere 😊

Pkt. 4:

Økonomi:

Efter næste havesæsonen 2024 skal det vurderes om internet skal fortsættes. Omkostningerne er høje ift. antal brugere.

Fleurs mand er internet montør, Kasper koder internettet.

Vi skal finde flere brugere til internet i løbet af vinteren, så der er masser af brugere når sæsonen starter.

Der er 40 på venteliste.

Sommerfest:

Festen kostede 17.300, der var 32 deltagere.

Sommerfesten var god og alle var glade. Underholdningen blev taget godt imod.

Vi overvejer om konceptet skal ændres, for at øge deltagerantallet.

Skal det afholdes tidligere så børnefamilier bedre kan deltage?

Måske en lørdag? Måske rykke datoen? Så skal der tages hensyn til ferie, festivaller og festuge.

Skal vi lave opslag på FB, hvor folk kan komme med forslag til hvad der vil få dem til at deltage.

Pkt. 5:

Havesalg:

5, 61 og 87 kommer til salg i august/september 2023

Pkt. 6:

Formanden:

Enden af Lærkevej holdes lukket. Kommunen har kontaktet os for at få den åbnet, vi svarede (med hjælp fra nr. 2) og vi forventer ikke at høre mere fra kommunen.

Der er ikke kommet tilbagemelding til børnearrangement.

Fleur er blevet kontaktet af formandsgruppen.

Humlehaven vil gerne at vi reklamerer for dem, de har meget få på venteliste.

SMS systemet har været nede.

Fleur kontankter Kasper ang. procedure vedr. rensning af dræn.

Næste bestyrelsesmøder:

25/10 hos Maria

15/11 has Anders L.

Pkt. 7:

Pilevej 75 vil gerne stå for udlejning og vedligehold af maskiner og andet.

Vi er meget taknemlige.

Der har været meget udlejning, især partypakken. Vi indkøber nye stole, da de trænger.

Vi vil snarest revurdere priser på udlejning.

Pkt. 8:

Trillenet:

Vi vil gerne vide hvem der er interesseret næste år.

Opkrævning kører marts til marts.

Pkt. 9:

Byggesager:

Tina skulle kontakte kredsen omkring verserende byggesager. De har haft ferie.

Have 11 afventer ibrugtagningstilladelse fra kredsen.

Vi har fortsat 2 byggetilladelser som er udløbet, kredsen er kontaktet og vi forventer at de reagerer.

Anders V. kontakter kredsen.

Der er 7 haver som har byggetilladelse, flere udløber i år.

Pkt. 10:

Affaldsøer: Det spiller

Pkt. 11 :

Fællesveje: Arne kører rundt på ATV og leverer ral.

Pkt.12:

Er der brud på hovedledningen?

Måleren til hovedledningen er kommunens. Vi har oplevet en vandpyt og der var mistanke om brud ved rønnepladsen.

Der er tidligere repareret brud på hovedledningen.

Pkt. 13:

Fælles arbejdsdage:

Hækken skal klippes igen.

Sidste arb. dag gik godt: ikke så mange deltagere og kort dag.

Men det blev et flot resultat.

Rasmus klipper hæk 7/10,

Ny vandmåler projekt, Tina er i dialog med BA tech., Det er uoverskueligt hvilke målere der hører til hvilke haver. De skal ændre deres informationsformular

Fælles have:

Opfølgning følger

Evt.:

Drænrør:

Fleur kontankter Kasper ang. procedure vedr. rensning af dræn.

Dagsorden til næste gang:

Økonomi omkring El målere. De ældste først?

Revurdere priser på udlejning

Ansvarlig for kontakt vedr. spul af dræn

Ansvarlig vedr. nye elmålere