Referat GF 20180315

Valg af dirigent: Kasper Høgh blev valg

Indkaldt til tiden – Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

1: Beretning ved bestyrelsen:

Velkomst med Kasper

Arr. i årets løb ved Fleur. En gang om md. fælles arb. dag. Datoerne er på hjemmesiden.

25/3 flaghejsning. Kl. 10,

Tur til Djurs. d. 26/5

St. Hans plus en sommerfest.

Mostdag ca. anden weekend i oktober Elmevej ved Jørn & Iris.

Kaffeslaberas bliver hængt op i opslagstavlen.

Havevandring en gang om md. Konsulenter kommer i juni for at se på haver der skal have præmier.

Container en gang i md. Undtagen i april & juli. Bestyrelsen informerer.

Opfordring til børnefest/hygge i haven. Fluer står til rådighed.

3 ture til Tyskland i år ved Karin

Havesalg ved Dino.

solgt ca. 14-16 haver

Sælger via venteliste, ellers via sociale medier. Forholdsvis nemme at sælge.

Har haver til salg og en del fremvisninger. Håber på salg før sæsonen starter.

Lidt generelt ved Kasper. Håber på lempning af byggereglerne… Stadig ventetid på byggesager.

Hen over efteråret en del høringer omkring haverforeninger i Århus.

Forskellige værdier i de forskellige foreninger.

Opfordre til at blande sig i debatten.

Kasper har haft to dialogmøder i kredsen i december/januar, hvad skal kredsen gå videre med til kommunen. 8 forslag til afstemmelse til kredsens generalforsamling,

Sag i haven omkring uretmæssig brug af have, sag ikke slut endnu. Derfor ikke mere om den pågældende sag. Skal til at dokumentere mere, så der ikke bliver problemer ved en evt. ny sag.

Snakket meget i bestyrelsen, hvad vi gør hvis sådanne sager kommer igen.

Skraldeøerne er opdateret, vi skal sortere, ny leverandør, fået etableret dem færdig.

Trailer: Jørn stadig trailermand, fortsætter som hidtil.

Bil i haven uden nummerplader på Rønnepladsen, snakket med politi.

Anden samtale med politi omkring uretmæssig brug af haven til 3. part… slår hårdt ned på det…

Møde med kommunen om dræn i foråret.

Måske en sommer mostedag – kommer yderligere info hvis det bliver til noget.

Indbrud hos Magnus men ellers ikke det store.

Spørgsmål til sagen der har været advokat på…

Beretning godkendt

2: Årsregnskab

Regnskab sendt ud med indkaldelsen

Hvad har vi brugt penge til:

Fællesarealer og vedligeholdelse: projekter godkendt på generalforsamling

Se årsregnskab 2017.

Ønsker fremtidigt at regnskab kommer på storskærm.

Posterne bliver delt ud, nemmere at bogføre og tydeligere at revidere.

3: Indkommende forslag:

Vedtægtsændringer:

Forslag 1:

Pligtig pengeydelse: Tilføjelse til vedtægt §7 stk. 6 og 7

Afstemmelse: Vedtaget ved håndsoprækkelse

Forslag 2:

Ændre ordlyd i § 9 stk. 3.

Afstemning: Vedtaget ved håndsoprækkelse

Forslag 3:

Tilføjelse til §8 stk. 5

Afstemning: ikke vedtaget ved anonym afstemning

Øvrige forslag
Forslag 4:

Må bestyrelsen gøre udlæg i det forudbetalte beløb på lånet på op til kr. 300.000,- såfremt foreningen kommer i likviditetsmæssige problemer.

Afstemning: Vedtaget

Forslag 5:

Bistader i haveforeningen efter forsøgsperiode slutning. Forsætte som det er nu?

Afstemning: Vedtaget

Forslag 6:

Kloakering i 2021: vælge model 1 eller 2 (se indkommende forslag)

Tilslutningspligt inden for et år.

Afstemning: Model 1 er vedtaget ved håndsoprækkelse

Forslag 7:

Fortsætter betaling på vandsystem/kloak

Afstemning: Vedtaget

4: Godkendelse af budget

Kasper forklarer havelejesammensætningen og prisudviklingen for at synliggøre stigningen i 2018

Budget for 2018 godkendt.

5: Valg af kasserer

Anette ønsker genvalg – hun bliver genvalgt

6: Valg af bestyrelsesmedlem

Fleur ønsker genvalg – genvalgt

Henrik Hauge, Pilevej 76 stiller op – valgt for 1 år

Karin gået af…

Bo, Lærkevej 11 – valgt som 1. Suppleant

Unit Sabine, Pilevej 69- valgt som 2. Suppleant

Marianne, Egevej 26 – valgt som revisor suppleant

Brian, Elmevej 34 – ganvalgt som vurderingsudvalg

Jan, Egevej 16 – genvalgt som vurderings suppleant

Evt.:

Karin informerer om Tysklandsture

Lidt info omkring Facebook side: HF Trillegården med børn

Børge bliver valgt som flagmand

Dino bliver valgt til fanebærer

Sommerrfest: Ønsker tilmelding til festudvalg

Fælles internet: Besluttet en prøveordning, 3-4 haver bliver udvalgt, se om det overhovedet kan lade sig gøre. Kasper melder noget ud om hvor man kan tilmelde sig osv.

Fælles toilet: Til hvis man f.eks. er i gang med at bygge og ikke har toiletmuligheder.

Jørn åbner for vandet på søndag kl. 10. Ønsker hjælp af ca. 5-6 stk. til tjek at hovedhanen ind til husene er lukket.

Hvorfor er p-plads lukket? Trukket længe nok på vores naboer.. Meget følsom

Haslevangsvej – forsøgsordning, intet nyt.

Affaldssortering: Rette sig efter nye regler, så vi kan få reduceret affald og komme af med spande til restaffald.

Fået en plads i kongressen.

Fællesareal/have: Mulighed for opdeling af dobbelthave. Hvad skal den evt. bruges til?

Ros til bestyrelsen for det gode arbejde….

Uddeling af gaver til jubilar:

Børge og Karin 25 år

Jørn og Iris 25 år

Tilde og Per 30 år

Magnus 55 år

Jørn afholder kursus i vandsystem. Billeder og mat. bliver lagt op på hjemmesiden… Til alles glæde.

Dirigent

Kasper Høgh

Referent

Fleur Arnoux Sloth

Formand

Kasper Egelund

Bestyrelsen ser hermed ud som følger:

Formand – Kasper Egelund

Kasserer – Annette Alnor

Dino Davolio

Fleur Arnoux Sloth

Henrik Hauge, Musvågevej 20, 4.tv, 8210 Århus V (Nyt medlem)

Konstitueringen med næstformand følger på førstkommende bestyrelsesmøde.