Vilkår for leje af havelod

1. Generelle vilkår

Under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse er lejer frit stillet i sin brugsret.
Lejer kan tilrettelægge byggeri eller andre indretninger efter økonomisk evne, men må gøre sig klart, at der er tale om en lejet havelod til kolonihaveformål.
Kolonihaven er en social foreteelse og skal behandles derefter. Der gælder derfor en række begrænsninger i brugsretten, som ikke forekommer i det almindelige åbne sommerland og marked for sommerhuse.
Særligt gælder, at ingen bebyggelse eller indretning kan sælges uden, at vurdering og værdiansættelse har fundet sted efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler.
Salg kan ikke finde sted uden haveforeningens direkte medvirken som skal tilsikre, at sælger ikke opnår kapitalvinding ved ulovligt salg på markedsvilkår.

2. Kolonihaveforbundet
Ved lejeaftalens indgåelse bliver lejer medlem af haveforeningen og Kolonihaveforbundet for Danmark.

3. Haveleje
Haveleje fastsættes af generalforsamlingen.
Betalingssted, betalingsmåde og forfaldstid fastsættes af haveforeningens bestyrelse.
Er haveleje ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et af bestyrelsen fastsat gebyr for hver forsinket betaling.
Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen.
Forfalder haveleje eller anden pligtig ydelse i lejeforholdet til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

4. Udlejers adgang til det lejede
Haveforeningens bestyrelse kan med et varsel på 3 dage skaffe sig adgang til haven og den på havens opførte bebyggelse, hvis forholdene kræver det. Bestyrelsen kan altid uden varsel iværksætte uopsættelige foranstaltninger.

5. Lejemålets overdragelse
Lejer har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre.
Lejemålet ophører, når lejer afgår ved døden.
Dog gælder,
at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre haveforeingen har vægtige grunde til at modsætte sig dette.

at en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, har samme ret, under forudsætning af, at samlivet bestod på samme folkeregisteradresse ved dødsfaldet. Ret til at fortsætte lejemålet gælder ikke en efterlevende samlever, der har lejet en anden have i foreningen.

at en myndig slægtning i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Der skal inden overdragelsen ske vurdering af kolonihavehuset i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

Bestyrelsen afgør alene, om de ovenfor anførte betingelser er opfyldt. Ved enhver overdragelse af lejemål kan bestyrelsen kræve ulovlige forhold på havelodden lovliggjort.

6. Opsigelse af lejeaftalen
Fra lejers side kan lejeaftalen opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned.

7. Ophævelse af lejeaftalen
I følgende tilfælde kan haveforeningens bestyrelse ophæve lejeaftalen:

7.1. Hvis haveleje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og lejer ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat til den af medlemmet senest oplyste bopælsadresse.

Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at haveforeningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkeligt angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

7.2. Hvis lejer overlader brugen af haven til andre, og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejer eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for haveforeningen og dens medlemmer.

7.3. Hvis lejer i væsentlig grad misrøgter haven eller tilsidesætter haveforenings vedtægter og ordensregler eller bestemmelser pålagt haveforeningens område udefra.

Tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse og byggeri eller anden indretning på havelodden i strid med byggeregler om f.eks. bebyggelsesgrad og krav til skelafstand.

8. Pantsætning
Ved optagelse af lån med pant i kolonihavehuset eller stiftelse af retspant ved udlæg, skal bestyrelsen ophæve lejeaftalen, hvis långiver har fremsat begæring om salg af kolonihavehuset på tvangsauktion.

9. Retsvirkning af opsigelse og ophævelse
Når medlemskabet og lejeaftalen er opsagt eller ophævet, genudlejer bestyrelsen haven og sælger bebyggelsen på haven bedst muligt inden for haveforeningens værdiansættelse.

Ved afregning af salgsprovenuet til det tidligere medlem fratrækkes haveforeningens tilgodehavende, herunder restancer, udgift til lovliggørelse, advokatomkostninger, retsgebyrer m.m.