Ordensregler

1 Kolonihaverne og de derpå værende huse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand.

2 I perioden fra sidste søndag i oktober til sidste søndag i marts er det ikke tilladt at opholde sig i kolonihaven mellem kl. 21 og kl. 07. Overtrædelse kan medføre øjeblikkelig opsigelse af lejemålet.

3 Affald må kun placeres på de dertil godkendte steder. Husk at containerne kun er til køkkenaffald.

4 Anlægget af haverne skal altid være således, at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne.

5 Alle hække skal klippes 2 gange om året. Første gang inden den 24. juni og anden gang inden 1. oktober.

6 Medlemmet har pligt til at holde vejen i sin fulde bredde udenfor egen have. De steder hvor der er en modstående have har det enkelte medlem ansvaret ud til midt på vejen. Ved de haver der ligger ud til p-pladser er det enkelte medlem ansvarlig for arealet ud til midt på vejen dog maksimalt i 1,5 meters bredde fra egen hæk/skel.

7 Alle haver skal være forsynet med en ordentlig havelåge med et nummer på.

8 Forhæk og sidehække må ikke overstige 1,6 m. i højden.

9 Det enkelte medlem hæfter selv for vandinstallationerne i hus og have.

10 Intet byggeri, om- eller tilbygning må finde sted, før byggetilladelse er indhentet i.h.t. Kolonihaveforbundets byggeretningslinier.

11 Afbrænding er ikke tilladt.

12 Husdyrhold må ikke finde sted. Forbudet gælder dog ikke kæledyr herunder hund (specielle racer er dog forbudt), kat, hamster, mus og (indendørs-)burfugle. Følgende hunderacer/-art er forbudt i HF. Trillegården (det er også at lufte dem): Armstaf, Bullmastiff, Pitt Bull Terrier (forbudt i DK), Duego Canrian, Dogo Argentino, Dogo De Bourdeux, Americano Bull Terrier. Forbudet gælder endvidere alle former for blandinger af ovenstående samt enhver race, der kan benævnes muskel- eller kamphunde. Reglerne er trådt i kraft fra d. 18. marts 2008. Haveejere, der inden førnævnte dato har anskaffet sig hunde af nævnte racer eller typer, kan beholde dem så længe de ikke er til gene for andre eller til de dør.

13 Kompostbeholdere skal placeres mindst 50 cm. fra hæk.

14 Parkering på havegangene er forbundt. Af- og pålæsning er dog tilladt. Dette gælder hele året.

15 Kørsel i haveområedet foregår med forsigtighed. Farten må aldrig overstige 15 km/t.

16 Det er ikke tilladt at drive erhvervsvirksomhed fra haverne.

17 Der skal være ro og orden i haveforeningen.

18 Det påhviler medlemmerne at besøgende og gæster overholder disse regler.

19 Bestyrelsen er pligtig til mindst en gang om måneden at efterse haverne, om disse er i ordentlig stand. Der kan ikke nægtes bestyrelsen adgang til haverne.

20 Det er ikke tilladt at benytte giftige sprøjtemidler (herunder også Round Up) på kolonihaveområdet.

21 Bestyrelsen kan i forbindelse med salg af haver bestille havemand/gartner for haveejerens regning, såfremt lejeren efter to på hinanden følgende påtaler med hver 14 dages varsel ikke har fået styr på hækkeklipning, græsslåning og/eller ukrudt.

22 Hvert havelod deltager i minimum to af de årlige fælles arbejdsdage – enten fastlagte eller de ad hoc indkaldte. Tilmelding skal ske senest 14 dage inden arbejdsdagen.

23 Bistader – Bestyrelsen kan give tilladelse til at etablere bistader i haveforeningen således at det samlede antal stader i foreningen ikke overstiger 3-5 stk og så staderne ud fra bestyrelsens vurdering er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden og øvrige forhold. Staderne kan af bestyrelsen bedes fjernet hvis bestyrelsen vurderer de er til gene for andre. Medlemmerne må ikke drive staderne med profit/salg for øje.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. april 1998

Revideret punkt 12 vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2008

Revideret punkt 21 på generalforsamlingen den 18. marts 2014

Revideret punkt 2 og 22 på generalforsamlingen den 8. marts 2016

Revideret pkt 6 og 23 på generalforsamlingen den 15. marts 2018