Referat ordinær generalforsamling 12.03.2023

Ordinær Generalforsamling 2023, Haveforeningen Trillegården 

12.03.2023 kl. 18 i Åby Bibliotek 

1. Valg af referent 

Kirstine, Lindevej 5 

2. Valg af dirigent 

Annike, Bøgevej 102 

Annike takker for hvervet, Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i overensstemmelse 

med foreningens vedtægter. Indkomne forslag er sendt ud sammen med dagsordenen

Granvej 107 er forslagsstiller, og til stede. Øvrige forslag er indsendt fra bestyrelsen

Stemmetællere

Mette, Lærkevej

Heidi, Elmevej 49 

Lars, Egevej 15 

Gennemgang af dagsorden. Rettelse: Kirstine modtager ikke genvalg, som der ellers står

dagsordenen

Opfordring til at holde dagsordenen. 

Bagkant: vi vil gerne lukke mødet senest kl. 21 

3. Beretning v/bestyrelsen 

Kasper står for beretningen

Dejligt at kunne have en normal sæson post corona. Året forløb relativt normalt. Ved 

vandåbning viste der sig at være et brud, som blev ordnet

Bestyrelsen har som noget nyt indført, at folk der gerne vil venteliste, skal møde op til 

infomøde om det, at have kolonihave v. bestyrelsen, som afholdes inden hver 

arbejdslørdag. Derefter kan de tilkendegive, at de faktisk gerne vil ventelisten

Igen i år var der Sant Hans, hvilket igen i år var hyggeligt. En god anledning til at mødes

Aarhus den 12.03.2023 

Efter sommerferien var der sommerfest i telt på pladsen, og dagen efter børnefest, hvor 

børnene byggede fuglehuse. Gode input til andre arrangementer modtages gerne

Vi havde ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at vi i foreningen skal 

have installeret digitale el- og vand målenere. Der kommer informationer ud, når arbejdet 

påbegyndes

Flagstrygning blev holdt som vanligt

I år har vi haft en bom for indkørslen til haveforeningen, hvilket efter lidt startproblemer 

lader til at virke godt. Det har været en rolig vinter, med færre indbrud, og uden folk, der 

hænger ud og handler med stoffer på ppladsen

Enkelte haver er ikke tilsluttet kloak endnu, og disse haver er nu overdraget til Aarhus 

Kommune, som håndterer sagerne

Der har været snak om, hvordan vi senere kan værdisætte kloakeringen for den enkelte 

have. Dette kan først lade sig gøre, når alle haver i Aarhus Kommune er kloakeret, hvilket 

sker i løbet af 2024. Det er noget, der kan tages op til næste års generalforsamling

Bestyrelsen har arbejdet på, at viden i bestyrelsen og processer for opgaver er blevet delt

og talt grundigt igennem, således at hele bestyrelsen har en større indsigt i arbejdet

Et spørgsmål ang. værdien af kloakeringen: får folk der sælger i den kommende tid, noget 

for det? Svaret er nej. 

Kasper præciserer: kloakværdisættelse handler om, hvad den FÆLLES kloakering ude

vejene skal være værd. Ens egen tilslutning på grunden er prissat til 13.000 kr

4. Årsregnskab med evt. revisorberetning 

Tina, kasserer, står for beretningen

Der er spørgsmål ang. den fælles brandforsikring: det er den lovpligtige brandforsikring

som vi i foreningen har, og den enkelte have kan blive medlem af. Den koster ca. 500 kr om 

Aarhus den 12.03.2023 

året. Det er den absolutte minimumsforsikring. Man kan også have sin egen forsikring, men 

alle skal have en forsikring

Vi har sat beløbet for vederlag til bestyrelsen ned, så de kommer ned det beløb, som 

man må få, uden at skulle betale skat af det

Der er fortsat luft i budgettet til, at øvrige medlemmer, som yder en indsats for foreningen, 

kan få et vederlag for dette

Tina gennemgår de forskellige poster

Jette, Pilevej 76: revisionen har ingen bemærkninger, det ser fint ud. Jette er ny i opgaven

og gør selv opmærksom på dette. Der vil i løbet af året blive foretaget en uanmeldt 

stikprøve

5. Indkomne forslag 

Åbning af/adgang til vand 

Anders fra Granvej 107: Baggrund for forslag: træls med ingen vand, når man går og 

ordner på haven uden for sæson. Træls at skulle slæbe dunke med vand frem og 

tilbage

Kommentarer: 

risiko for frostsprængninger 

brøndene er ikke frostsikre, men frostfrie: flamingolåg skubbes nogle gange op/af, 

når grundvandet står højt. sker der skader, hvis det fryser 

bøvl med vinterbeboer 

andre kan godt slæbe vand med i haven om vinteren 

irriterende ikke at kunne komme på wc 

spørgsmål, om rørene er gravet ned i frostsikker dybde: kan ikke klare hård frost

kun let frost. Nogle steder er det ca. 80 cm nede

Diskussion om, hvis ansvar det er, hvis noget går i stykker pga. frost 

De 

nye vandmålere kan vel give alarm, hvis der sker et brud? Ja, det individuelle 

målere kan, ikke på hovedledningerne 

Aarhus den 12.03.2023 

– 

– 

Hvis den enkelte ejer, ikke kan betale ved et brud, så hænger hele haveforeningen 

på regningen 

Der er et lovforslag under bearbejdningen i forhold til vinterbeboelse i kolonihaver

og konsekvenser ved brud på reglerne. Yderste konsekvenser kan være, at hele 

foreningen lejemål

Ved håndsoprækning indikeres det, hvor mange, der kunne have brug for 

vintervand: ca. 4 af de tilstedeværende ved GF 

Problematisk, hvis flere bliver vinterbeboere. Det kan i sidste ende få alvorlige 

konsekvenser for alle, hvis foreningen risikerer kollektiv opsigelse 

Man kan bruge regnvand til at skylle ud i wc 

Her ved åbningen, var der 6 haver, som ikke havde lukket for egen brønd 

– 

Tag 10 vand med, hvis man vil bruge haven i løbet af vinteren 

Spørgsmål til 1b om fælles vandhaner: det teknisk muligt at etablere, men hvem 

skal betaler for det vandforbrug? Det ville koste en del at etablere 

Risikoen for, at nogle vil være vinterbeboere, er stor. Meget ærgerligt, hvis det går 

ud over alle, og alle bliver opsagt

Afstemning ved håndsoprækning, alle haver har 2 stemmer: 

1.A Vil man have vintervand, stemmer man ja. 18 stemmer for vintervand, og der skal være 43 

stemmer for flertal, så dette er nedstemt

1.B Vil man have en fællesvandhane, stemmer man ja: 10 stemmer for. Forslaget er nedstemt

Værdiansættelse af vandtilslutning 

Kommentarer: nej. Vi sender til afstemning

2: Overvældende flertal

Fællesarbejde 

Kommentarer: 

Hvad med pensionister? Det kan få en nem opgave, som at grille pølser 

Der er nemme opgaver, til folk der ikke kan holde til meget

Aarhus den 12.03.2023 

Der er 7 arbejdsdage, og hvis man ikke kan nogle af dagen, kan man lave 

individuelle aftaler, ved henvendelse til bestyrelsen 

Hvad hvis man ikke betaler gebyret? I sidste ende risikerer man opsigelse, som ved 

andre ting, fx manglende haveleje og manglende betaling af el og vand 

Forslag om at lave en arbejdsliste til opslagstavlerne 

Hvem skal kontrollere, om man løser de individuelt aftalte opgaver? Det er op til 

bestyrelsen at uddele individuelle opgaver. 

Hvis man ikke har fået meldt sig til inden 1.4., så må man lige kontakte bestyrelsen 

Vil gerne slå et slag for arbejdsdagen, det er hyggeligt, og man arbejder i det tempo 

man kan. Alle bidrager efter evne

Man lærer hinanden at kende, når man er til arbejdsdag 

Anette siger, at hun i bestyrelsen i 6 år har været med til at diskutere, hvordan man 

får folk til at deltage i arbejdsdag. Hun synes, det er den mest enkle løsning, hun har 

set, og at den ser god ud. 

Tina siger, at hvis man ikke kan deltage, kan man jo bare betale de 500 kr

Afstemning: Stem ja, hvis du bakker op om forslaget med et gebyr ved udeblivelse fra 

fællesarbejde: Overvældende flertal, forslaget er vedtaget

6. Godkendelse af budget 

Spørgsmål til budget: hvorfor står havelejen ikke på listen? Det beklager vi, hvis det ikke 

står tydeligt. Nogle gange sættes prisen lidt ned, prisen på kloakeringen influerer på 

havelejens størrelse, og denne kender vi 30 år frem i tiden, da den er sat af Aarhus 

Kommune

Vederlag: Tina gennemgår posterne, og forklarer hvad de gives for. Det opfordres til, at 

man melder sig til at lave et stykke arbejde, fx koordinering af de nye elog vandmålere

Budgettet er godkend

7. Valg af formand/kasserer 

Aarhus den 12.03.2023 

Aftenens spændende punkt: Kasper har været formand længe, ca. 10 år. Har været en del 

af bestyrelsesarbejdet i ca. 15 år. 

Kasper render ikke skrigende bort, han har stadig sin have, og hans dør er åben for den 

kommende spørgsmål. Der vil være gode muligheder for at få hjælp og overlevering

Fleur vil gerne melde sig, hvis ingen andre stiller sig til rådighed. Klapsalver, og ingen 

modkandidater

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende stiller op: Anders Lærkevej 3, Anders Pilevej 73 

Fung. Næstformand Fleur Arnox, Egevej 25 er på valg i 2024: Anders, Lærkevej 3 er 

valgt for 1 år 

Rasmus Norup, Rønnevej 83 er på valg i 2025 

Kirstine, Lindevej 5 er på valg, modtager ikke genvalg: Anders, Pilevej 73 er valgt for 3 

år 

1. suppleant er på valg for eet år, man deltager på bestyrelsesmøderne, modtager 

reduceret honorar, træder til, hvis der er fraflytning/sygemelding el. lign: Maria

Rønnevej 86 

2. suppleant er på valg for eet år, deltager ikke i bestyrelsesmøderne: Klaus, Egevej 23 

9. Valg af 2 revisorer (for 2 år) og 2 suppleanter (for 2 år

· 

Revisor Jette, Pilevej 76 er på valg, modtager genvalg: er genvalgt 

Marianne Siersbæk, Egevej 26 er valg i 2024 for en to-årig periode 

1. suppleant: Anne, Pilevej 68 

2. suppleant: Annike, Bøgevej 102 

10. Valg af vurderingsudvalg og suppleant 

Vurderingsudvalg 

Brian er på valg i 2024 

Lars er på valg i 2022 

Gert er på valg i 2023, modtager genvalg: Er genvalgt 

1. Suppleant er på valg for eet år: Anette, Rønnevej 81 

Aarhus den 12.03.2023 

11. Evt

Flagmand, som hejser flaget på ppladsen i weekender og helligdage: Børge

Lærkevej 2 

Fanebærer, vi har en officiel fane, som nogle gange er i brug ved GF eller ved 

begravelser af havemedlemmer. PT. står den i vores container, så opgaven er ikke 

at opbevare den, men at have ansvar for den. Den er godt oppe i årene. Henvend 

dig til bestyrelsen, hvis du gerne vil bruge den ved en begivenhed

Åbning den 26.3.23 er der nogen, der kan hjælpe? Karin tager gerne kaffe med. 

Gave til Kasper, som tak for mange års tro tjeneste. Stående bifald

Spørgsmål om foreningen ITsystemer: de bliver overdraget til ny formand 

Spørgsmål om grønt-containeren: man ikke smide noget i, som stikker ud over 

kanten. Vi får en bøde, når det sker. Hele træer IKKE smides i! Reglerne sendes 

ud igen, dette står Green team for

Risikerer vi en bøde, hvis folk ikke sorterer ordentligt? Folk er dårlige til at sortere 

ved affaldsøerne 

Containeren kommer, når der er arbejdsweekend 

Der bliver sat skilte containeren med reglerne 

Opfordring til, at Green Team om at være opmærksom folks hække. Henvend jer 

til Fleur og Annike, hvis der er bøvl med dette

Internet: hvor er informationerne om det? Der har været forsinkelse på det udstyr, 

haverne skulle have, hvis de ville på internettet. 

Tak til Kirstine for 3 års bestyrelsesarbejde 

Små byggeprojekter: hvem spørger man? PT. Rasmus fra bestyrelsen, formanden 

videresender det til ham. Kontaktoplysninger hjemmesiden skal opdateres 

Vi har en Facebook side, som hedder Haveforeningen Trillegården. Fin til plantebyt

kaffeaftaler mm. 

Aarhus den 12.03.2023 

For år tilbage var der snak om muligheden for høns i haverne: den har Aarhus 

Kommune lukket helt ned 

Når bestyrelsen får konstitueret sig, bliver der skrevet ud, om hvem der har hvilke 

poster, og hvordan man kan kontakte dem

Anette vil gerne hylde Kasper yderligere, han har været initiativrig og handlekraftig

Tak for god ro og orden

Formandsændringer

Underskrift af afgående formand Kasper Egelund, Bøgevej 94

Kasper Ege Cof Underskrift af ny formand Fleur Sloth, Egevej 25