Referat generalforsamling

Referat
Ordinær generalforsamling den 28.4.2022 i Haveforeningen Trillegården, afholdt på Godsbanen.
Referent: Kirstine Drechsler, Have 5
Dirigent: Annike, Have 102: indkaldelse og dagsorden er godkendt uden kommentarer.
Beretning v. bestyrelsen, Kasper beretter om 2021.
Bestyrelsen har på det seneste haft en række seminardage, hvor vi har defineret de forskellige ansvarsområder og opgaver, som bestyrelsen varetager. Det er for at gøre det lettere, at være tydelige omkring, hvem der har opgaven, og hvem der skal være kontaktperson.
Der er sat en ny bom op, dog med noget forsinkelse.
Vi har i sidste sæson kun solgt 5 haver, hvilket er færre end sædvanligt. Der har været ventetid på at få udfærdiget ibrugstagningstilladelser for haver, der ønskes solgt, men som ikke har haft papirarbejdet i orden. Kredsen melder, at man nu klør på med at få lavet tilladelserne.
Der har været en lille hyggeligt Sankt Hans i 2021.
Bestyrelsen opfordrer alle til, at man får tjekket op på sine kontaktoplysninger, da det opleves, at nogle medlemmer ikke er til at få fat i. Det er medlemmets eget ansvar jævn før vedtægterne at få opdateret dette, hvis man fx får nyt tlf nr, ny mail eller ny adresse.
Der har været forsinkelse på uddeling af præmier til præmiehaver i 2021, men præmierne er klar hos Kasper.
Vi kan forvente, at vandpriserne stiger, nu da vi har fået kloakeret, og vi derfor også skal betale vandafledning.
Grundet stigende priser må vi også forvente, at el-priserne også kommer til at stige.
Vi er glade for, at corona ikke længere fylder, og vi endelig kan komme i gang med fællesspisning og hygge, når vi fx har fælles arbejdsdage.
Grøntudvalget opfordrer ligeledes til, at man sørger for at opdatere kontaktoplysninger. Det er en fornøjelse at komme rundt, og foreningen har nogle af flotte haver.
Årsregnskab v. Tina, Elmevej 42, kasserer og bestyrelsesmedlem
Kloakeringen har kostet mere, end der var afsat. Ligeledes har den nye p-plads været en del dyrere en budgetteret. Held i uheld har vi grundet corona været forhindrede i sociale arrangementer, og vi har derfor brugt de budgetterede penge fra dette til at supplere p-plads arbejdet.
Bestyrelsen har uden om formand Kasper vedtaget at give ham 15000 kr. i gave for det store arbejde med at styre kloakeringsprocessen.
Indkomne forslag v. Kasper
Stemmetællere: Heidi nr. 49, Jette nr. 76, Jane nr. 65
Vi er ikke medlemmer nok til stede til at tage beslutninger, så forslagene skal under alle omstændigheder på en ekstraordinær generalforsamling. Men vi stemmer alligevel om det, for at se, om vi skal gå videre med forslagene på en ekstraordinær GF.
Forslag 1.a: Vandmålere.
Et par spørgsmål ang. årlige driftsomkostninger, hvordan de aflæses, om man selv kan se ”tælleren”. Driften bliver ca. 6500 kr. om året, de aflæses digital fra centralt hold, og man kan stadig se tælleren nede i sin brønd.
Bestyrelsen opfordres til at diskutere, om vi skal opjustere værdien af vandanlæg ved havesalg.
Afstemning: JA: 58 NEJ: 3. Forslaget går videre til ekstraordinær GF.
Forslag 1.b: ”Fuld pakke” på de nye vandmålere.
JA: 63 NEJ: 1. Forslaget går videre til ekstraordinær GF.
Forslag 1.c: Finansiering af de nye vandmålere via de kloakpenge medlemmerne ellers havde til gode. JA: 64 NEJ: 0. Forslaget går videre til ekstraordinær GF.
Forslag 2.a: Etablering af nye elmålere inden for de næste 5 år (2022-2026) til typegodkendte elmålere, som er samme type til alle.
Bestyrelsen opfordres ligeledes under dette punkt til at diskutere, om vi skal opjustere værdien af el ved havesalg.
Forslaget 2.a er tænkt således at alle betaler solidarisk, så afdragsordningen er ens for alle, uanset el-forbruget. Der er fortsat et par haver, som ikke har el. Derfor betales afdragene ikke som ekstra haveleje, men over el-regningen.
Med det nye system bliver vi fri for differencen mellem el-forbruget og el-målingerne, som ligger på mellem 10 og 20 tusinde kroner årligt, som betales af haveforeningens fælles kasse.
JA: 62 NEJ:2. Forslaget går videre til ekstraordinær GF.
Forslag 2.b: Finansiering
Fælles entreprise: JA: 62 NEJ:2
1000 kr. fra de for meget indbetalte kloakpenge: JA:60 NEJ:2 BLANK:2
Afdrages over el-regningen
Forslaget går videre til ekstraordinær GF.
Forslag 3: Reducering af kravet om kurser til vurderingsudvalget til højest hvert 3. år.
JA: 64 NEJ:0
Forslaget går videre til ekstraordinær GF.
Forslag 4:
Ønske om at fjerne medlemsregistreringen i forbundet.
JA: 64 NEJ:0
Godkendelse af budget.
Spørgsmål om hvorvidt havelejen fortsat skal forblive på det niveau den er pt. Det skal den, for vi betaler som forening af på et 30-årigt lån på 10 millioner kr., som vores kloakering har kostet.
Internetmasten kommer op at køre inden for en måned, og koster 1000 kr. pr. have om året at blive abonnent af, hvis man ønsker dette. Henvendelse til Kasper, hvis man ønsker at abonnere på internet.
Prisregulering ved havesalg fra 3000 til 3200, hvilket er bestemt af kredsen.
Fremover hæves boden ved mislighold af fx hæk fra 100 til 250 kr.
Kan budgettet godkendes?
JA: 62 NEJ: 2
Ingen på valg til formand og kasserer posterne
Valg af bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem for en 3-årig periode: Rasmus, have 83
suppleant for 1 år, med deltagelse i bestyrelsesmøder: Anders, have 73
suppleant for 1 år: Annette, have 81
Valg af revisorer
For en 2-årig periode: Marianne, have 26
For en 1-årig periode: Jette, have 76
suppleant for 2 år: Annike, have 102
suppleant for 2 år: Anne, have 68
Valg af vurderingsudvalg
Lars, have___ er genvalgt
Suppleant for 1 år: Kasper 94
Eventuelt
Erkendtlighed til Børge, have 2, som er flagmand.
Fanebærer: fanen bor hos Kasper i have 94, og man må gerne bruge den ved fx begravelser. Hvis man er interesseret i at være fanebærer, så henvend dig til Kasper.
Renovation: Affald/Varme laver fejl, og tømmer ikke altid rettidigt. Kasper har rykket for det. Man kan se tømningsdatoerne på vores hjemmeside i kalenderen.
Lad være med at overfylde affaldsbeholderne til husholdningsaffald, men gå en tur rundt til de andre skraldeområder, og find plads i en af beholderne der. Skrald og svineri avler blot mere af det samme + måger og rotter.
Lad være med blot at stille storskrald rund omkring. Det bliver kun hentet, hvis du bestiller det telefonisk hos Kredsløb (Aarhus Kommune) på 77 88 10 10. Du kan ikke bestille elektronisk til en haveforening. Sæt en seddel på dit storskrald, hvor du skriver ”storskrald”.
Respekter at man ikke må være til gene for andre. Sidste år var der rigtig, rigtig mange klager over støj. Bestyrelsen er ikke interesserede i at være ”politi”. Vi opfordrer til dialog med naboer. Der er allerede begyndt at komme klager igen i år.
Der er ingen nedskrevne regler om, at man skal holde sin have ukrudtsfri i et bestemt antal centimeter ind til naboen.
Opfordring til at der strammes op på orden i haverne. Tip Grøntudvalget (Fleur, have 25 og Annike, have 102) hvis der er noget, de skal lægge mærke til ved deres månedlige runder. Noget mislighold er en opgave for bestyrelsen, andet for grøntudvalget. Gå i dialog med din nabo, frem for straks at kontakte bestyrelsen.
Erkendtlighed til Annette, som har været kasserer i bestyrelsen, og nu har givet stafetten videre.
Erkendtligheder til 2 50 års jubilarer: Tonny i have 33 og Inge i have 14
Tip gerne bestyrelsen, hvis I kender til andre jubilarer. Bestyrelsens systemer har ikke det fulde overblik.
Tip også gerne om alternative steder at holde Generalforsamling i stedet for Godsbanen, hvor man ikke kan få smørrebrød, men kun kagebord. Desværre er Studenterhus Aarhus ikke længere en mulighed. Men kender I et andet sted, evt. et fælleshus/festlokale/mødelokaler hos firmaer, som evt. er tættere på haveforeningen, så lad det gå videre til bestyrelsen.
Tak for god ro og orden.
Godkendelse af referat:

Kirstine, have 5, referent Annike, have 102, dirigent