Maj nyt…

Indeholder:

 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Kloakering

Med maj kom solen… og regnen hvilket er tiltrængt. Det kan forhåbentligt få støvet til at lægge sig og køkkenhaverne til at gro. Det betyder også at ukrudtet tager fat, men det har I jo opdaget 😉

Ekstraordinær Generalforsamling
Vi forventer at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling den 27. maj kl. 17.00.

I forbindelse med et bestyrelsesmedlems salg af sin have står vi nu i en situation at vi er nødt til at få indsuppleret i bestyrelsen for at have en fuld bestyrelse. Da vi ikke kan forsvare at afholde en ordinær generalforsamling under de nuværende restriktioner ser vi os nødsaget til at klare valget på en ekstraordinær generalforsamling – udelukkende med valghandlingen for øje. Da vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi skal sikre foreningens fremadrettede drift foreslår vi som bestyrelse i indkaldelsen følgende for at sikre lidt kontinuitet i bestyrelsen ved en bestyrelsesrokade og indsupplering. Derved udnytter vi de ressourcer, der er tilbage bedst muligt og får sikret ny viden i bestyrelsen – Det skal dog nævnes, at til alle posterne kan alle medlemmer opstille og skal være velkomne til det. Nedenstående er blot én løsningsmodel:
Kasserer Annette, Rønnevej 81 er i 2021 på valg og modtager ikke genvalg som kasserer. Vi foreslår valg af kasserer – Tina, Elmevej 42. Det var meningen at der som nævnt på den seneste generalforsamling skulle ske en overlevering af kassereropgaver. Dette har grundet c…… ikke været muligt.

Vi foreslår derfor at Afgående kasserer Annette, Rønnevej 81 bliver valg som ordinært medlem af bestyrelsen (indtil den ordinære GF kan afholdes, for at sikre overlevering til Tina). Annette vil blive valgt ind på afgående bestyrelsesmedlem Dinos mandat da Dino har solgt sin have.

Suppleant Kirstine (opr. 2. suppleant), Lindevej 6 har siddet som fungerende bestyrelsesmedlem siden Bo solgte sin have (opr. 1. suppleant og sidenhen som fungerende bestyrelsesmedlem efter Henrik solgte sin have). Bestyrelsesposten er på ordinært valg i 2022 og vi foreslår at Kirstine indsuppleres formelt i den resterende periode for at sikre lidt ro i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Fleur er på valg i 2021 og modtager genvalg.

Valg af 1. suppleant – Rasmus, Rønnevej 83 for at få byggeteknisk viden ind i bestyrelsen.
Valg til 2. suppleant – intet bud, opstillinger modtages gerne

Det er kutyme at 1. suppleanten følger med i bestyrelsesarbejdet og får et honorar for dette.
2. suppleanten står på spring til posten som 1. suppleant såfremt en fra bestyrelsen eller 1. suppleanten udtræder af bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde med en næstformand.

Bestyrelsen ser lige nu ud som følger:
Formand Kasper
Kasserer Annette frem til næste generalforsamling
Ordinært medlem Fleur frem til næste generalforsamling
Ordinær medlem Kirstine frem til næste generalforsamling

Kloakering
Kloakeringen skrider planmæssigt frem. Inden længe begynder vi at ‘godkende’ de haver der allerede er blevet gravet. I vil få direkte besked om en tilbagemeldingsfrist for eventuelle mangler i forbindelse med genetableringen. Fristen vil være omkring 14 dage så I har tid til at komme forbi haven og besigtige den.

Husk på at I IKKE må få tilsluttet jeres afløb til kloakken før tidligst efter den 30/6 også selvom gravearbejdet i jeres have er færdigt.

Vi er stille og roligt gået i gang med at indhente erfaringer, tilbud og modeller for at få gennemført selve tilslutningerne. Vi har dog behov for en pejling på hvor mange af jer der kunne have en interesse i en fælles løsning. Denne tilkendegivelse er IKKE forpligtende blot for at kunne have en nogenlunde retvisende dialog med mulige kloakmestre. Vi sender en SMS ud til hvert havelod. I bedes venligst kun svare én gang pr. havelod.

Tak til alle dem der bidrog i weekenden med at få grunden på Birkevej ryddet. Vi blev færdige! Stærkt gået.

December – opdatering

Indeholder nyt om:
Kloak
Coronaisolation
God jul

Kære kolonister

Julen står for døren selvom det kan være svært at få øje på et matchende vejr.

Det skal vi indtil videre være glade for hvis vi kun skal fokusere på vores kloakering. Til dem af jer der allerede har været i haven indenfor de seneste par uger har I nok ikke kunne undgå at se at de ‘så småt’ er gået i gang.

Deres fokus er lige nu at få etableret tilslutningerne i den østlige del af haveforeningen og etableret der skurby med tilslutninger osv. Det betyder at de graver på Lærkevej, har gravet indkørslen op og fortsat skal grave omkring P-pladsen. De runder også nogle af haverne på Lærkevej. I vil blive kontaktet direkte af Jimmy når tid er hvis der er spørgsmål til de ændringsforslag, der er fremsendt.

Først efter nytår tager Jimmy for alvor fat i de enkelte haveejere og først efter nytår får vi en ny udmelding om deres konkrete planer for det fortsatte arbejde.

Coronaisolation
Til de af jer der har været på stiften.dk i løbet af formiddagen har I nok opdaget at Aarhus Kommune har åbnet op for at kolonihaverne kan bruges til at gå i selvisolation i. Vi kender ikke detaljerne for dette endnu men er kort blevet oplyst af Aarhuskredsen at vi som forening ikke skal foretage os yderligere i den sammenhæng. Det betyder at hvis I går i selvisolation (fordi I ikke har andre muligheder) skal I selv medbringe vand og I skal selv sørge for at bortskaffe dagrenovationen/affald ved jeres hjemmeadresse. Sørg for i den forbindelse at undgå adgang for rotter til affaldet.

God Jul
Bestyrelsen ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.
Vi har i år sendt en lille hilsen til vores umiddelbare naboer til foreningen der i de kommende 7 måneder skal trækkes med kloakeringen.

Med venlig julehilsen
Bestyrelsen

Efterårsnyt 2020

Indeholder nyt om:

 • Kloakering
 • Aflåsning af haveforening
 • Aflåsning af havelåger
 • Lukning af vand
 • Skrald
 • Øvrigt

Kloakering

Så er processen for alvor skudt i gang. Der er deadlines der skal overholdes. Beslutninger der skal tages og om et øjeblik begynder de på gravearbejdet.

FRIST DEN 9. NOVEMBER:
Placering af brønd.
1. Hvis du er tilfreds med den foreslåede kloakplacering.
Du skal bekræfte dette på SMS til 61695814. Skriv. f.eks.: Bøgevej 94. Kloak OK.

2. Hvis du er i tvivl om den foreslåede placering er den rigtige.
Aftal et møde med bestyrelsen nu på lørdag den 31/10. Skriv en SMS til 61695814 at du ønsker at mødes lørdag. Så vender vi tilbage med et tidsrum hvor vi kommer forbi. Vi har allerede nu rigtig mange aftaler så besøgende bliver korte, men vi vil forsøge at hjælpe jer bedst muligt. Har du allerede ‘bestilt’ tid bør du have modtaget et svar med et tidsrum vi kommer i.

3. Hvis du synes der er udfordringer med den angivne placering bedes du skrive til Jimmy (hans email står i det fremsendte materiale) Send gerne samtidig beskeden til kloak@hftrillegaarden.dk så kan jeg bedre hjælpe hvis der efterfølgende opstår problemer. Har du problemer med at sende en email kan bestyrelsen være behjælpelig.

Dokumentation af eksisterende forhold – frist den 1. december.
Vi har modtaget billeder og øvrig dokumentation fra omkring 10 haver. Jeg vil på det kraftigste opfordre jer til at få gennemfotograferet jeres egen have, samt hæk og vej udenfor haven. Således vil det være nemmere efterfølgende at påvise fejl og mangler i forbindelse med genetableringen.

Aflåsning af haveforening

Som tidligere år bliver haveforening aflåst med kæde. I år er dog lidt speciel da det givetvis vil være begrænset hvor meget man alligevel kan køre i forneingen da den jo skal graves op. Den eksakte plan for dette er endnu ikke fremlagt af entreprenøren.
Kæden sættes op i weekenden 7.-8. November og man skal derfor huske at orientere sig på selvbetjening.hftrillegaarden.dk for at finde koden til nøgleboksen.
Det vil i år også være muligt at installere en app på sin telefon som kan låse nøgleboksen op. I finder en vejledning til dette på selvbetjeningen.

Aflåsning af havelåger

Der er medlemmer der ønsker at holde deres havelåger låst. Dette er i år lidt problematisk da entreprenøren skal have fri adgang til alle haver. Jeg har dog indgået en aftale med entreprenøren der gør det muligt at kunne holde sin havelåge låst. Hvis du ønsker dette bedes du kontakte formanden og lave en aftale med ham. Såfremt du ikke laver en aftale med formanden inden 1. december skal din havelåge stå åben hele tiden frem til at entreprenøren er færdig omkring 30/6-2021.

Lukning af vand

Alt er lidt anderledes i år….
Vi lukker for vandet i weekenden 7. – 8. november. Når entreprenørerne graver vil vi åbne for hovedledningerne, hvor der graves så evt. brud opdages med det samme. Dem der har lovet at hjælpe med vandaflæsning må meget gerne begynde fra omkring den 1. december at holde øje og indberette.
Det er vigtigt at I alle sørger for at få lukket for vandet ind til jeres have/hus således at der ikke opstår frostskader eller andet i forbindelse med at vi sætter vand på hovedledningerne. I løbet af november kommer vi rundt og plomberer alle brønde. Det er dog det enkelte medlems eget ansvar at hanerne er lukket.

Skrald

Fredag den 30/10 tømmes glas, metal, papir for sidste gang i år. Hvis der er nogen der vil være behjælpelige med at få dem lagt ned så snart de er tømt vil det være en stor hjælp.

Restaffald tømmes sidste gang den 6/11. Også her må containerne gerne lægges ned når de er blevet tømt.

Øvrigt

Hvis der er nogen der går og trænger til noget at lave er der fortsat en del arbejde med etablering af den nye p-plads på Birkevej som mangler at blive lavet….. Henvend dig gerne til bestyrelsen hvis du vil sættes igang…

Generalforsamling – tilmelding

Generalforsamling
Som tidligere skrevet ud regner vi med at generalforsamlingen kan gennemføres den 16. september 2020 kl. 19.00. Det er uden spisning. Materialet til generalforsamlingen kan hentes her: Link

TILMELDING ER PÅKRÆVET
Kan enten ske på selvbetjening.hftrillegaarden.dk eller ved at aflevere en seddel i postkassen i nr. 94 med navn og adresse samt antal deltagere.

Deadline for tilmelding er den 9. september kl. 12.00.

Sommerhilsen

Lidt nyt om:
Trailer
Rotter
Generalforsamling

Trailer
Vi minder om det ikke er tilladt at parkere trailere i haveforeningen. De bedes derfor fjernet snarest.

Arbejdsdag
Der er fælles arbejdsdag lørdag den 8. august 2020 kl. 10 – 13. Vi genoptager traditionen med at afslutte dagens arbejde med en øl og lidt fra grillen på Rønnepladsen. Husk tilmelding på selvbetjening.hftrillegaarden.dk – vi mødes ved flagstangen. Der vil desuden være container denne weekend.

Rotter
Vi oplever desværre at der er mange rotter i år. Haveejere bedes derfor at tjekke deres grund grundigt for mulige rottereder/-huller. Hvis man opdager at der er rotter skal man henvende sig til Aarhus Kommune via deres hjemmeside. Link
Vi opfordrer samtidig til at den enkelte haveejer holder sit lod ryddeligt, ikke fodrer dyr/fugle i det fri og ikke henstiller husholdningsaffald.
(update: Jvf. de mange skriverier i pressen om problemerne med klapfælder i det fri – en enkel løsning at at tage en klodskasse og vende den på hovedet over klapfælden. Læg noget tungt på kassen så er der ikke andre dyr eller børn der kommer til skade. )

Generalforsamling
Som tidligere skrevet ud regner vi med at generalforsamlingen kan gennemføres den 16. september 2020 kl. 19.00. Det er uden spisning. Materialet til generalforsamlingen kan hentes her: Link

Booking af materiel
Der er lavet en vejledning til bookingsystemet på hjemmesiden. Link.

10. juni 2020 – Update fra bestyrelsen

 • Storskrald
 • Fælles arbejdsdag
 • Skt. Hans
 • Generalforsamling
 • Ny kasserer

Storskrald

Det er vigtigt er al affald kommer ned i skraldecontainerne. Dette for at undgå skadedyr og fordi ‘det roder’. Hvis man mener at andre kan få glæde af det må man beholde det på eget havelod og bruge enten Gul&Gratis eller lign. så evt. interesserede kan afhente det der.
Afhentning af storskrald sker kun efter forudgående aftale med Aarhus AffaldVarme. Dette kan enten ske på tlf. 8940 1600 mellem kl. 08.00-15.00 eller på mail kundeserviceaffald@aarhus.dk.
Storskrald bestilles til afhentning ved adressen Haveforeningen Trillegården 12, 8210 Aarhus V (ved indkørslen til haveforeningen/skraldeøen).
Storskrald må tidligst stilles frem dagen inden afhentning.

Fælles arbejdsdag

I det store og hele har arbejdsdagene fungeret indtil videre. Vi savner den hyggelige afslutning med grill og samvær og håber at vi efter sommeren kan vende tilbage til noget mere normalt. Indtil videre må vi dog ‘nøjes’.
Der mangler en masse hænder til arbejdsdagene den 20/6 og 21/6 hvor der bl.a. skal klippes hæk. Tilmeld jer på selvbetjening.hftrillegaarden.dk.

Skt. Hans

Den 23. juni kl. 19.00 tænder vi for bålet, synger en sang og skåler i de medbragte drikkevarer. Vi springer fællesspisning m.v. over i år og gennemfører et helt enkelt ‘vi ser hinanden i øjnene’ arrangement – på afstand.

Generalforsamling

Vi forventer at kunne afvikle generalforsamling i september på en af dagene 14. – 17. september. Vi undersøger lige nu mulighederne for lokaler hvor vi vil kunne afvikle arrangementet på forsvarlig vis. Det bliver fra kl. 19.00 (uden spisning) efter tidligere fremsendte dagsorden. Nærmere info følger.

Ny kasserer

Som tidligere meldt ud skal vi i foreningen til at kigge os om efter en ny kassererer. Helt optimalt med virkning allerede fra den førstkommende generalforsamling hvor Annette har stillet sit mandat til rådighed for at sikre en så god overlevering som muligt. Så er du interesseret skal du henvende dig til formanden eller Annette for yderligere information.